Ajuda a la producció ecològica

Ajuda a la producció ecológica

TECG – Ajuda per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

 • Registre de productors: inscrites en Registre d’operadors titulars d’explotacions agropecuàries
 • Registre d’empreses: inscrites en Registre d’operadors titulars d’empreses d’elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics

Aquest procediment NO TÉ TAXES

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

 • La intensitat de l’ajuda podrà ser de fins d’un màxim del 70 % de les despeses subvencionables.
 • La quantia de l’ajuda que s’atorgarà al beneficiari no podrà superar l’import de 2.000 euros anuals.
 • L’import total de les ajudes minimis concedides a una única empresa dedicada a la producció primària de productes agrícoles no excedirà 20.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.
 • L’import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa no dedicada a la producció primària de productes agrícoles no excedirà 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds, serà de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà del 26.06.2021 fins al

Procediment per a la tramitació, web del CAECVprocediment/CAECV.com
Document complet en: dogv.gva/pdf

Tramitació per internet de l’Ajuda a la producció ecològica

A través de l’enllaç corresponent i amb certificat electrònic: tramita/gva.es

Impresos associats:

Què s’ha de presentar:

 •  La presentació de la sol·licitud de l’ajuda comporta l’autorització a l’òrgan gestor del procediment per a obtindre directament totes les dades necessàries.
 • Acreditar, mitjançant una declaració responsable, la no-concurrència de cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
 • Presentar, si escau, la declaració responsable de les ajudes de minimis concedides al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs, amb la indicació de l’import, l’organisme, la data de concessió i el règim d’ajudes en què s’empara, o si escau, la declaració de no haver-ne rebut cap.
 • Presentar la factura o les factures emeses pel CAECV juntament amb el justificant de l’entitat bancària del pagament de les quotes abonades.
 • Model de domiciliació bancària.

Si vols conèixer la importància de tenir un sòl agrícola viu, visita la nostra pàgina següent.

Enllaç a la web d’Adobs i fertilitzants de la Xarxa Agrícola

La política en matèria de residus es basa en un conjunt de principis:

 • Promoure la correcta gestió del conjunt dels residus, disminuir la seua generació i impulsar les pràctiques més adequades per a la seua gestió.
 • Establir prioritats en les opcions de gestió des de la prevenció, reutilització, reciclatge, valorització energètica i finalment l’eliminació.
 • Que tots els agents implicats des de les administracions públiques als agents econòmics i socials, passant pels consumidors i usuaris assumisquen la seua quota de responsabilitat en relació amb els residus.
 • Disposar d’infraestructures suficients per garantir que els residus es gestionen correctament i en el possible a prop del seu lloc de generació.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
es_ESCastellano