TECG- Ajudes per al foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores.

Ajudes innovació tecnològica finques

Ajudes innovació tecnològica finques

TECG- Ajudes per al foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores.

Objecte del tràmit

 1.  L’objecte de les ajudes és generar i finançar una xarxa de transferència de tecnologia mitjançant el suport a finques o explotacions col·laboradores.
 2. Són subvencionables els projectes innovadors i d’experimentació que versen sobre les matèries que s’indiquen a continuació i es valoraran segons la base sisena de l’Ordre 28/2018, de 10 de desembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural:
  • Adaptació del material vegetal a les condicions ambientals de la Comunitat Valenciana (condicions de canvi climàtic i/o escassetat de recursos hídrics).
  • Model de producció i transformació agroecològica i/o sostenible.
  • Reducció de la contaminació i/o estalvi energètic en la producció agroalimentària.
  • Potenciació i valorització dels recursos genètics autòctons vegetals i animals.
  • Projectes realitzats en zones vulnerables, de muntanya, parcs naturals i Xarxa Natura 2000.
  • Reutilització i valorització dels residus agraris i/o agroalimentaris.

Qui pot sol·licitar-ho?

 • Interessats/Sol·licitants
  • Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars, cessionàries o arrendatàries de finques o explotacions agrícoles i/o ramaderes, amb seu a la Comunitat Valenciana i l’activitat de la qual estiga relacionada amb l’objecte de l’Ordre 28/2018, de 10 de desembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
 • Requeriments
  • Les persones beneficiàries de les ajudes han d’estar inscrites en el Registre General de Producció Agrícola (REGEPA) i/o en el Registre General d’Explotacions Ramaderes (RERA), i si escau, en aquells registres en els quals siga obligatòria la seua inscripció.
 • Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament
  • La intensitat de l’ajuda podrà ser de fins a un màxim del 100 % de les despeses subvencionables. La quantia de l’ajuda que s’atorgarà per beneficiari no podrà superar l’import de 15.000 euros anuals per titular de finca o explotació o, si escau, per entitat associativa.

Què s’ha de presentar?

 • Les sol·licituds s’han de presentar, conforme al model de sol·licitud establit i acompanyada de la documentació establida en la base setena de l’Ordre 28/2018, de 10 de desembre.
 • La sol·licitud d’ajuda, juntament amb la documentació requerida, han de dirigir-se a la direcció general competent en matèria d’I+D+i en el sector agroalimentari i la transferència tecnològica.
 • La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
  • a) Raó social del sol·licitant.
  • b) En el cas d’entitats de naturalesa no pública, els seus estatuts, així com un document acreditatiu del poder de representació de la persona que presente la sol·licitud, degudament legalitzats.
  • c) Declaració responsable de no trobar-se incurs en alguna de les circumstàncies establides en l’article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtindre la condició de beneficiari.
  • d) Projecte de l’explotació, concís i concret, amb un màxim de 10 pàgines i amb referència a l’objecte del projecte i la justificació d’aquest, les accions que es desenvoluparan, la planificació, els resultats previstos, el pressupost estimat, el croquis de situació de l’explotació o les instal·lacions i la resta de punts que definisquen aquest projecte.

Tramitar amb certificat electrònic:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/login.html;jsessionid=Q1PZUCY4w2_azjgMtmrNveNG22hXzewhgf_Ebkem.ade-ptt-front

⇒ Base sisena de l’Ordre 28/2018, de 10 de desembre –  Criteris de valoració

Els expedients es puntuaran de la manera següent:

 • 1. Valoració del projecte: fins a un màxim de 25 punts.
  • 1.1. Objecte i justificació: fins a un màxim de 14 punts.
   • a) Anàlisi rigorosa i justificació de la necessitat de dur a terme el projecte: fins a 3 punts.
   • b) Exposició detallada del projecte i els objectius que es pretenen aconseguir: fins a 3 punts.
   • c) Coherència del projecte amb el diagnòstic: fins a 2 punts.
   • d) Projectes l’objecte dels quals està relacionat amb més d’una de les matèries especificades en el punt 2 de la base primera: fins a 6 punts, a raó de:
    •  Projectes que versen sobre 2 de les matèries especificades en el punt 2 de la base primera: 2 punts.
    •  Projectes que versen sobre 3 de les matèries especificades en el punt 2 de la base primera: 3 punts.
    •  Projectes que versen sobre 4 de les matèries especificades en el punt 2 de la base primera: 4 punts.
    •  Projectes que versen sobre 5 de les matèries especificades en el punt 2 de la base primera: 5 punts.
    •  Projectes que versen sobre 6 de les matèries especificades en el punt 2 de la base primera: 6 punts.
  • 1.2. Accions que cal desenvolupar, planificació i resultats previstos: fins a un màxim de 8 punts.
   • a) Identificació de les accions que cal desenvolupar: fins a 3 punts.
   • b) Planificació detallada de les accions amb elaboració de cronograma: fins a 3 punts.
   • c) Existència de mecanismes de seguiment i avaluació dels assoliments del projecte: fins a 2 punts.
  • 1.3. Pressupost estimat: fins a un màxim de 3 punts.
   • a) Grau de desglossament del pressupost: fins a 2 punts.
   • b) Pressupost adequat i no sobredimensionat respecte a totes les activitats planificades: fins a 1 punt.
 • 2. Altres criteris: fins a un màxim de 25 punts.
  • a) Si les persones titulars de les explotacions són dones o persones jurídiques integrades en més d’un 25 % per dones: 1 punt.
  • b) Si les persones titulars de les explotacions són joves agricultors o persones jurídiques integrades en més d’un 50 % per joves, entenent com a tals, i segons el que disposa l’article 2 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, les persones que han complit els díhuit anys i no han complit quaranta anys i exerceixen o pretenen exercir l’activitat agrària: 1 punt

Sí quieres conocer la importancia de tener un suelo agrícola vivo, visita nuestra siguiente página.

Enllaç a la web d’Adobs i fertilitzants de la Xarxa Agrícola

La política en materia de residuos se basa en un conjunto de principios:

 • Promover la correcta gestión del conjunto de los residuos, disminuir su generación e impulsar las prácticas más adecuadas para su gestión.
 • Establecer prioridades en las opciones de gestión desde la prevención, reutilización, reciclaje, valorización energética y por último la eliminación.
 • Que todos los agentes implicados desde las administraciones públicas a los agentes económicos y sociales, pasando por los consumidores y usuarios asuman su cuota de responsabilidad en relación con los residuos.
 • Disponer de infraestructuras suficientes para garantizar que los residuos se gestionan correctamente y en lo posible cerca de su lugar de generación.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
es_ESCastellano