Ajudes a la ramaderia

Ajudes a la ramaderia

Ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.

 • Nom del tràmit: Ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.
 • Objecte del tràmit: Afavorir les inversions realitzades pels titulars de les explotacions ramaderes amb la finalitat de millorar la competitivitat i sostenibilitat.
 • Interessats: Titulars d’explotacions ramaderes de producció, reproducció i centres de concentració que estiguen al territori de la CV i estiguen inscrits en el Registre d’explotacions ramaderes de la CV
 • Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament:

El percentatge màxim d’ajuda pública serà el 40 % de l’import dels costos subvencionables, que es podrà incrementar en un 10 % en els casos següents:

  1. Inversions realitzades per joves ramaders que s’hagen establit durant els cinc anys anteriors a la data de sol·licitud de l’ajuda.
  2. Les inversions en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.
  3. Les inversions per a la millora de l’entorn natural, les condicions d’higiene o les normes de benestar animal, sempre que la inversió de què es tracte supere les normes de la Unió Europea vigents; l’augment del percentatge previst en aquest apartat serà aplicable únicament als costos addicionals necessaris per a aconseguir un nivell superior al de les normes de la Unió vigents, sense provocar un augment de la capacitat de producció

Termini de presentació: El termini de presentació de les sol·licituds per a l’exercici 2022 començarà el dia 15 de gener de 2022 i finalitzarà el dia 28 de febrer de 2022.

ACTIVITATS SUBVENCIONABLES – ajudes a la ramaderia

1. Les inversions subvencionables s’han d’especificar detalladament per a cada convocatòria i classificaran per la finalitat que tenen en els grups següents:
 • Grup A. Millora de la bioseguretat i condicions higienicosanitàries.
 • Grup B. Millora del benestar dels animals i seguretat de l’explotació.
 • Grup C. Promoció de l’extensificació i reorientació de la producció, així com foment de la ramaderia ecològica.
 • Grup D. Reducció de costos i millora de la qualitat del producte final.
 • Grup E. Reducció d’impacte ambiental i lluita contra el canvi climàtic.
2. Les ajudes cobriran els costos subvencionables següents:
  1. Els costos per a la construcció o la millora de béns immobles, exclosa la compra de terres.
  2. La compra de maquinària i equip fins al valor de mercat del producte.
  3. L’adquisició o el desenvolupament de programes informàtics per a la gestió ramadera i l’adquisició de patents, llicències, drets d’autor i marques registrades relacionats amb la gestió ramadera.
  4. La compra d’animals de producció i reproducció exclusivament en el cas de catàstrofes naturals per a restablir el potencial productiu fins al nivell existent abans que es produïren els desastres naturals o fenòmens climàtics adversos assimilables.
3. A l’efecte del càlcul de la intensitat de l’ajuda i dels costos subvencionables, totes les xifres emprades s’entendran abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues. Els costos subvencionables seran avalats per proves documentals clares, específiques i actualitzades. L’impost sobre el valor afegit (IVA) no serà subvencionable, excepte quan no siga recuperable d’acord amb la legislació nacional en matèria d’IVA.
4. No es concediran ajudes per a les inversions per a complir normes de la Unió Europea, amb excepció de l’ajuda concedida als joves agricultors en un termini de 24 mesos a partir de la data d’establiment. Tampoc per a la compra d’animals, amb excepció de l’ajuda concedida per a les inversions a què es refereix l’apartat 2.d d’aquest article.

Tota la informació sobre les ajudes a la ramaderia en el següent enllaç al document doc:

 https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18528#p_1

 

Tramitar amb certificat electrònic:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18528

Ajudes a la ramaderia ecològica

Si vols conèixer la importància de tenir un sòl agrícola viu, visita la nostra pàgina següent.

Enllaç a la web d’Adobs i fertilitzants de la Xarxa Agrícola

La política en matèria de residus es basa en un conjunt de principis:

 • Promoure la correcta gestió del conjunt dels residus, disminuir la seua generació i impulsar les pràctiques més adequades per a la seua gestió.
 • Establir prioritats en les opcions de gestió des de la prevenció, reutilització, reciclatge, valorització energètica i finalment l’eliminació.
 • Que tots els agents implicats des de les administracions públiques als agents econòmics i socials, passant pels consumidors i usuaris assumisquen la seua quota de responsabilitat en relació amb els residus.
 • Disposar d’infraestructures suficients per garantir que els residus es gestionen correctament i en el possible a prop del seu lloc de generació.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià