Ajudes al desenvolupament rural a través de la sol·licitud única.

Procediment per a la concessió d'ajudes al desenvolupament rural a través de la sol·licitud única.

Què es pot sol·licitar?

Objecte del tràmit

Es convoquen les ajudes recollides en l'article 1 de l'Ordre 5/2015, de 27 de febrer, la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua. Així mateix: Ordre 5/2015). En concret són les següents:

-Sol·licitud d'ajudes als agricultors amb explotacions agràries en zones de muntanya o altres zones amb limitacions naturals: Totes elles recollides en l'Ordre 6/2015, de 27 de febrer de 2015 de la Conselleria de Presidència, i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (d'ara en avant Ordre 6/2015).

-Sol·licituds d'incorporació al règim, respecte de l'operació de conversió a pràctiques i mètodes d'agricultura ecològica: Totes elles recollida en l'Ordre 7/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (d'ara en avant Ordre 7/2015).

-Sol·licituds de pagament anual per a l'any 2018 de les ajudes: Totes elles recollides l'Ordre 7/2015 i en l'Ordre 8/2015, de 27 de febrer, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (d'ara en avant Ordre 8/2015) :

a) Ajudes d'agroambient i clima.
b) Ajuda a l'agricultura ecològica.

 

Interesats/Sol·licitants

Els agricultors titulars d'una explotació agrària.

Requisits

Els requisits són els indicats en l'Ordre 5/2015, en l'Ordre 6/2015, en l'Ordre 7/2015 i en l'Ordre 8/2015 . A més:

Primer: Als beneficiaris de les ajudes els resulta d'aplicació les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari previstes: En l'article 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions i les obligacions contingudes en l'article 14 del mateix text legal. A aquest efecte, haurà de constar en la sol·licitud, declaració responsable sobre el compliment dels requisits previstos en l'esmentat article 13.2 de la Llei General de Subvencions.

Segon: No obstant això, excepte manifestació expressa en contrari del sol·licitant, amb la presentació de la sol·licitud s'autoritza l'Administració actuant perquè puga efectuar la consulta de les seues dades sobre el compliment de les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social…

Quantia de l'ajuda/Procediment de cobrament

La quantia d'aquestes ajudes és la prevista en annex II el Reial decret 1075/2015, de 19 de desembre.

 

 

Quan sol·licitar-ho?

Termini de presentació

El termini de presentació de la sol·licitud única, per a l'any 2020, s'iniciarà el dia 1 de febrer i finalitzarà el dia 30 de
abril, inclusivament (DOGV núm. 8728 de 29.01.2020).

 

caValencià