Ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut. 2019 (IVAJ).

Ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana per a l'any 2019 (IVAJ)

Què es pot sol·licitar?

Objecte del tràmit

S'estableixen les condicions de la convocatòria de la subvenció a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut. Aquestes han d'estar inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana. La seua fi és finançar les despeses corrents i de personal del Programa general d'activitats 2019 i l'objecte de les quals és el recollit en l'annex II de l'Ordre de bases.

Qui pot iniciar-ho?

Interesats/Sol·licitants

Podran sol·licitar les subvencions les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana, inscrites en el Cens d'Associacions Juvenil i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventud de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Podran obtindre la condició de beneficiaris d'aquestes ajudes les associacions juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut que complisquen amb els següents requisits:

Primer tindre una implantació territorial en, almenys, quinze localitats de dues províncies de la Comunitat Valenciana.
Segon estar inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana. Aquesta inscripció haurà d'haver-se produït amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

Quantia de l'ajuda.

L'import global màxim de les ajudes és de 500.000 euros.
Per a calcular la quantia a concedir a cada beneficiari, es realitzarà el repartiment de l'import global màxim de manera proporcional a la puntuació obtinguda pels sol·licitants que reunisquen els requisits, d'acord amb la següent fórmula:
X = P x Vp
X = Subvenció concedida.
P = Puntuació obtinguda per sol·licitud.
Vp = Valor econòmic del punt. Com a resultat de dividir l'import global màxim de la línia de subvenció entre el nombre total de punts obtinguts per totes les sol·licituds admeses que complisquen amb els requisits de la convocatòria.

 

Termini de presentació:

Serà de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV nº 8526, de 10/04/2019).

caValencià
es_ESCastellano caValencià