Ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana, en el marc de l'I Pla Valencià de Producció Ecològica 2016-2020.

Ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana, en el marc de l'I Pla Valencià de Producció Ecològica 2016-2020.

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

TECG – Ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana. S'emmarca dins de l'I Pla Valencià de Producció Ecològica 2016-2020.

Objecte del tràmit

El objeto de las ayudas es el de fomentar la producción ecológica en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Todo ello, en el programa de la calidad de los alimentos regulado en el Reglamento (CE) 834/2007, del Consejo, de 28 de junio de 2007, y en el Reglamento (CE) 889/2008, de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, a través del apoyo a las actividades subvencionables indicadas en el apartado “Información Complementaria”

Interesats/Sol·licitants

Registre de productors: Les persones físiques o jurídiques inscrites en Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries.

Registro de empresas: También los inscritos en el Registro de operadores titulares de empresas de elaboración, manipulación, envasado, almacenamiento, exportación y/o comercialización de productos ecológicos.

Tot això, d'acord amb l'article 4 de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost de 2010 de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. En ella s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i del Comité d’Agricultura *Ecològica de la Comunitat Valenciana.

Requisits

– Registre de productors: Estar inscrits i no tindre retirada definitivament la certificació en el Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries.

– Registre d'empreses: els inscrits en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics. D'acord amb l'article 4 i l'article 34 de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Per la qual s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).

– Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i també enfront a la Seguretat Social.

– No concórrer cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

– Haver abonat les quotes de manteniment anual per control i certificació en l'exercici corresponent a la convocatòria.

Quantia de l'ajuda/Procediment de cobrament

– La intensitat de l'ajuda podrà ser de fins a un màxim del 70% de les despeses subvencionables.
– La quantia de l'ajuda a atorgar per beneficiari no podrà superar l'import de 2.000 euros anuals.
– L'import total de les ajudes minimis concedides a una única empresa:

  • Si es dedicada a la producció primària de productes agrícoles no excedirà de 15.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.
  • Si no es dedica a la producció primària de productes agrícoles no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Inici

Quan sol·licitar-ho?

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes per a el suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, en el marc del I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020, serà de quinze dies hàbils a contar des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 8564, de 06/06/2019.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià