Ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en Autònoms de la SS SS (RETA), Foment del Treball Autònom en la C.V. 2019

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (REPTA). Dins del Programa de Foment del Treball Autònom en la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019. Treball.

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit:

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (REPTA). Dins del Programa de Foment del Treball Autònom en la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019. Treball.

Objecte del tràmit:

La concessió d'ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA). Està destinada a les treballadores i treballadors autònoms o per compte propi de la Comunitat Valenciana. Hauran de complir que, dins de l'any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el DOGV, hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d'acord amb els requisits establits en l'Ordre 15/2017, de bases reguladores.

A aquest efecte es consideren costos fixos d'inclusió en el REPTA els derivats de l'afiliació i cotització per les contingències previstes en el Títol IV del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

L'objectiu d'aquestes ajudes és la consolidació de l'ocupació autònoma en la Comunitat Valenciana.

EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS

1. Sense perjudici de les exclusions previstes en l'article 3 de les bases reguladores, no podran ser beneficiàries les persones en les quals concórrega alguna de les següents circumstàncies (article 20 de les bases reguladores i resolc tercer de la Resolució de convocatòria):

a) Les persones treballadores incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris…

Termini de presentació:

El plazo de presentación de solicitudes será DESDE EL día 21 de MARZO de 2019 HASTA EL día 3 de ABRIL de 2019, ambos incluidos (de acuerdo con la Resolución de convocatoria que en 2019 se ha publicado en el DOGV núm. 8507, de 15/03/2019).

 

caValencià
es_ESCastellano caValencià