Ajudes al desenvolupament de plans empresarials per al creixement de noves empreses innovadores C.V.

Ajudes al desenvolupament de plans empresarials per al creixement de noves empreses innovadores de la Comunitat Valenciana 2019.

Objecte del tràmit

La convocatòria persegueix donar suport al desenvolupament de plans empresarials per al creixement de les petites empreses innovadores de la Comunitat Valenciana. Per a això, la concessió de subvencions estaran vinculades a la prestació de serveis d'assessorament especialitzat.

Interesats/Sol·licitants

Petites empreses innovadores, tant persones jurídiques com empreses individuals, que tinguen seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana. A més, han de tindre una antiguitat inferior a 5 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud, i complisquen amb les disposicions del Reglament (UE) núm. 1407/2013 així com els requisits previstos en les bases reguladores aprovades per Ordre 7/2018.

Quantia de l'ajuda/Procediment de cobrament

CARACTERÍSTIQUES DE LES AJUDES
L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% de la despesa de la contractació dels serveis d'assessorament especialitzat amb un límit d'ajuda per sol·licitud de 50.000 €
L'import total de l'ajuda de l'IVACE en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats supere el cost de l'activitat subvencionada.
L'ajuda està subjecta al règim de minimis.

PAGAMENT DE LES AJUDES

L'IVACE procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat l'assessorament especialitzat al qual estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles a l'empresa beneficiària.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà el dia 30 de gener de 2020 i finalitzarà el 13 de març de 2020 a les 23.59.59 hores. (DOGV núm. 8703 de 23/12/2019).

caValencià