Ajudes per a emprenedors a projectes innovadors LABORA.

Ajudes per a emprenedors a projectes innovadors LABORA (Servei Valencià d’Ocupació i Formació).

 

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades al programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria.

 

Primer.

Convocar per a l'exercici 2019 les subvencions destinades al programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria (DOGV 29.09.2017)…

 

Segon. Objecte i àmbit.

1. Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedeixen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors. A l'efecte d'aquesta convocatòria es considerarà innovador:

– Projectes empresarials que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents.

– Activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori on la persona treballadora autònoma vaja a prestar serveis.

– Idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.

2. Les subvencions sol es concediran per a centres de treball radicats en la Comunitat Valenciana.

Tercer. Persones beneficiàries.

1. Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

2. No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones en els qui concórrega alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Queden excloses les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

 

Cinqué. Quantia de la subvenció.

1. L'import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l'alta com a personal autònom a algun dels següents col·lectius:

a) Persones desocupades en general: 2.500 euros.

b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros.

c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros.

d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros.

2. Els imports establits en les lletres a), b) i c) s'incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.

 

Sisé. Forma i termini de presentació de sol·licituds

3. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la data d'inici que conste en la Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià