Ajuda a les inversions en explotacions agràries mitjançant plans de millora.

Ajuda a les inversions en explotacions agràries mitjançant plans de millora.

 

Objecte del tràmit

Fomentar la realització d'inversions en explotacions agràries de la Comunitat Valenciana a fi de millorar el seu rendiment global i garantir la seua sostenibilitat i adaptació al mercat.Per a això, mitjançant la implementació de plans de millora.

Aquests plans de millora no poden tindre una duració superior a tres anys des de la resolució de la concessió o de l'autorització d'inici d'inversions, en el seu cas, i la seua implementació ha de justificar la consecució d'algun dels següents objectius:
a) Millora de la condicions de l'entorn de treball, de les condicions tècniques i mediambientals de l'explotació, així com d'higiene i benestar animal.
b) Millora de l'eficiència dels sistemes de reg, reducció dels costos de producció, del consum d'inputs i de l'impacte mediambiental de l'explotació.
c) Mesures de diversificació que afavorisquen el desenvolupament d'activitats en cicle tancat, o minimitzen els riscos empresarials i l'impacte mediambiental.
d) Adaptació de la producció a les demandes del mercat. Millora de la qualitat.
e) Millora de la conservació de l'entorn natural.

A més, per a obtindre l'autorització d'inici d'inversions previ a la resolució és imprescindible la seua sol·licitud expressa per part dels interessats. Per a això pot utilitzar el model de SOL·LICITUD D'AJUDA A les INVERSIONS EN EXPLOTACIONS AGRÀRIES. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020 de l'apartat impresos associats.

Interesats/Sol·licitants

Persones físiques, entitats inscrites en el registre d'entitats de Titularitat Compartida i entitats associatives amb personalitat jurídica. Totes elles, que complisquen la definició de PIME titulars d'explotacions agràries l'objecte principal de les quals siga l'activitat agrària. A més, que realitzen alguna de les inversions subvencionables en la seua explotació i que complisquen la resta de requisits que es detallen en la convocatòria.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la present resolució en(DOGV núm. 3346 de 29/01/2020). Per tant, el termini serà, des del 30/1/2020 fins al 30/3/2020.

caValencià