Ajudes a la participació per primera vegada de persones agricultores i agrupacions en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentosos.

TECG – Ajudes a la participació per primera vegada de persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentosos. A més està inclòs en el marc del programa de desenvolupament rural de la comunitat valenciana 2014-2020.

Objecte del tràmit

El foment de la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada. Per això es realitzarà a través de la participació de les persones agricultores i agrupacions de persones agricultores en programes relatius a la qualitat diferenciada. Aquests estaran inclosos en el Pla de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides i marques de qualitat CV).

Són subvencionables els costos fixos satisfets per part de les persones agricultores o organitzacions de persones agricultores als organismes de control autoritzats. Ocasionats per la participació en els règims de qualitat de productes agroalimentaris. Aquests seran: Denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides i marques de qualitat CV.

En concret els costos elegibles seran els següents:
a) Els costos ocasionats per la inscripció en un règim de qualitat de productes subvencionats.
b) La quota anual de participació en un règim de qualitat de productes subvencionats.
c) El cost dels controls necessaris per a comprovar el compliment del plec de condicions del règim. Com són la inspecció de camp, control documental, analítica, etc.

No són subvencionables els següents costos i actuacions:

– Els costos interns o d'autocontrol.
– Els impostos recuperables.
– Les actuacions ja realitzades o aquelles ja iniciades abans de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos. S'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8531 de 17/04/2018).

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià