Ajudes per a la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat.

Ajudes per a la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat.

Objecte del tràmit

Ajudes per a la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana realitzat a través de fires i mercats locals.

Interesats/Sol·licitants

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes per a la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat, els municipis, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana. Estan recollides en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

En el cas que una mateixa fira o mercat local tinguera diversos organitzadors que pogueren ser beneficiaris de les presents ajudes:

La condició de beneficiari correspondrà a l'entitat que tinga la consideració de promotor principal d'aquesta. Considerant-se com a tal l'entitat que assumisca la gestió, realitze els pagaments de les despeses i al qual foren dirigides les factures.

No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals que: Operen en els sectors determinats en el punt 1 de l'article 1 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013. Relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Requisits

L'activitat subvencionable serà la realització de mercats o fires agroalimentàries en les quals es prevalga la presència de productes locals, ecològics i amb figures de qualitat.

Són subvencionables les següents despeses:
a) Lloguer de mobiliari o elements necessaris per a la correcta execució de la fira o mercat local objecte de promoció.
b) Publicitat, difusió i promoció de l'activitat (tríptics, cartells, publicitat en mitjans de comunicació, activitats divulgatives i de dinamització relacionades directament amb la fira o mercat local, etc.).

L'ajuda serà del 100% dels costos subvencionables amb un màxim d'ajuda per projecte i beneficiari de:

  • 10.000 euros per al cas de mercats mensuals o amb una periodicitat inferior.
  • 5.000 euros en el cas de mercats semestrals o amb una periodicitat superior al mes.
  • 2.500 euros en el cas de fires anuals.

Només en el cas d'existir suficient disponibilitat pressupostària podrà ser subvencionat més d'un projecte per beneficiari.

Quan sol·licitar-ho?

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes a la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana serà de dos mesos. S'iniciarà l'endemà al de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8800 de 28/04/2020).

Suspensió de Termini:

Aquest termini, no obstant això, queda suspés en virtut del que es disposa en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març: Pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
Les sol·licituds i documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió del termini. Es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput d'aquest, segons el que es preveu en la citada disposició, llevat que s'haja alçat la suspensió en el procediment. Es considerarà, amb caràcter general, com a data de registre d'entrada, el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió.

 

caValencià