Consulta de productes fitosanitaris

Buscador Web Productos fitosanitarios.

Buscador Web Productos fitosanitarios

En el següent apartat trobaràs tres enllaços a la web oficial del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Podràs buscar els fitosanitaris que necessites per als teus cultius o ampliar la informació d'aquells productes dels quals ja disposes. En l'última secció pots consultar tots aquells productes fitosanitaris que poden ser emprats en agricultura ecològica i la plaga a tractar.

Un fitosanitari és un producte destinat a la protecció de cultius. La seva acció permet l'adequat desenvolupament sanitari de vegetals que es produeixen amb fins alimentaris o industrials. Els fitosanitaris poden ser d'origen sintètic o biològic. Es classifiquen d'acord amb la mala herba, malaltia o plaga contra la qual estan destinats. Cal recordar que la utilització de productes fitosanitaris porta com a conseqüències negatives principals la disminució de la biodiversitat, la contaminació de terra i la contaminació de l'aigua (on juntament amb altres productes, com els fertilitzants, produeixen de vegades fenòmens d'eutrofització). Si no són aplicats adequadament poden arribar a ser molt perillosos per a la salut humana i ambiental.

CONSULTA SEGONS LA PLAGA

Cercador de productes fitosanitaris segons la tipologia de la plaga, ja siga tant si aquesta està instaurada en el cultiu, com si és per a ús preventiu.

Indica en el cercador de l'enllaç següent el tipus de plaga que vols tractar.

 

Enllaç a consulta per plaga

Buscador Web Productos fitosanitarios
Buscador Web Productos fitosanitarios

CONSULTA SEGONS LA SUBSTÀNCIA ACTIVA

Cercador de productes fitosanitaris segons la substància o el principi actiu. Expressat en l'etiquetatge normalment en %, p/v o similar.

Entra a l'enllaç següent i introdueix en el cercador el principi actiu que indica l'envàs que posseeixes si vols saber les seves aplicacions, o si coneixes el principi actiu, introdueix al cercador per trobar el teu producte fitosanitari.

 

Enllaç a la consulta pel principi actiu.

CONSULTA SEGONS EL NOM COMERCIAL O EL NÚMERO DE REGISTRE

Cercador de fitosanitaris a partir del nom comercial o el número de registre indicat en l'envàs.

Introdueix en el cercador de l'enllaç següent el nom comercial o el número de registre que indica l'envàs per saber les aplicacions del teu producte fitosanitari.

 

Enllaç a la consulta per nom comercial.

Buscador Web Productos fitosanitarios
etiqueta fitosanitario

Plaguicides i productes fitosanitaris autoritzats en agricultura ecològica - Reglament de la CE

Buscador Productos Fitosanitarios Ecológicos

Els productes naturals, biològics i ecològics són una alternativa als productes fitosanitaris químics. Aquests primers són respectuosos amb el medi ambient, i utilitzats com a elements per al control dels cultius. L'agricultura ecològica és una alternativa sostenible a l'aplicació de productes fitosanitaris químics, i resulta menys perjudicials tant per a la salut pública com per al medi ambient.

Llistat dels plaguicides i productes Fitosanitaris autoritzats en Agricultura Ecològica - Reglament CE 889/2008:

Substàncies:

 • Azadiractina  (arbre del neem) – Insecticida.
 • Cera d'abelles Agent per a la poda
 • Proteïnes hidrolitzades - Atraient, només en aplicacions autoritzades en combinació amb altres productes apropiats de la present llista.
 • Lecitina – Fungicida.
 • Olis vegetals (Per exemple, oli de menta, oli de pi, oli de comí de prat) - Insecticida, acaricida, fungicida i inhibidor de la germinació.
 • Piretrines extreta de Chrysanthemum cinerariaifolium – Insecticida.
 • Quàssia extreta de Quàssia estimés - Insecticida i Repel·lent
 • Rotenona extreta de Derris spp., Lonchocarpus spp. y Terphrosia spp. – Insecticida.
 • Spinosad – Insecticida.
 • Fosfat fèrric – Molusquicida.
 • Coure en forma d'hidròxid – Fungicida.
 • Sal de potasi rica en àcids grassos (sabó suau) - Insecticida.
 • Polisulfur de calci – Fungicida, insecticida, acaricida.
 • Oli de parafina – Insecticida, acaricida.
 • Bicarbonat de potassi – Fungicida
 • Olis minerals - Insecticida, fungicida. Solament per a arbres fruiters, vinyes, oliveres i plantes tropicals (per exemple, plàtans).
 • Permanganat de potassi – Fungicida, bactericida; solo para árboles frutales, olivos y vides.
 • Arena de quars – Repelent.
 • Sofre – Fungicida, acaricida, repelent.

Substàncies que tan sols poden ser utilitzades en trampes i / o dispersors:

 • Fosfat diamònic - Atraient, només en trampes.
 • Feromones - Atraient pertorbador de la conducta sexual; només en trampes i dispersors.
 • Piretroides  - Insecticida; només en trampes amb atraients específics; únicament contra Bactrocera oleae i Ceratitis capitata Wied.

Microorganismes utilitzats per al control biològic de plagues i malalties:

 • Microorganismes (Bacteris, virus i fongs)

Buscador Web Productos fitosanitarios

caValencià