Emprenedoria i Autoocupació

Subvención Ayuda Banco Tierras emprendimiento Creama Autoempleo Marina Alta

Què és Emprenedoria?

Són emprenedors els qui individualment o grupalment creen idees de negoci. L'emprenedoria és un procés pel qual un individu o grup d'individus realitza esforços organitzats per a buscar idees i oportunitats. La fi de realitzar aquest projecte és crear valor i creixement, satisfent desitjos i necessitats, per mitjà de la innovació i l'exclusivitat, sense importar els recursos que l'emprenedor posseïsca en aqueix moment.

Què és Autoocupació?

L'autoocupació és la Situació laboral de la persona que crea un lloc de treball per a si mateixa, aporta el capital necessari per a això i dirigeix la seua pròpia activitat. Aquesta activitat que s'inicia de forma independent, alternativa a l'ocupació per compte d'altri.

L'autoocupació no és sinònim d'emprenedoria.

Treballar per compte propi se sol associar amb l'esperit emprenedor i es promou com una manera de reduir la desocupació. Ara, un treball d'economistes d'asturians, publicat en Applied Economics Letters, revela que l'autoocupació és, en moltes ocasions, l'única manera de seguir en el mercat laboral a Espanya, però que dista molt de ser sinònim d'emprenedoria.

Segons explica a Sinc Begoña Cueto, professora d'economia de la Universitat d'Oviedo i autora principal, en l'estudi s'ha analitzat la relació entre autoocupació i desocupació, incloent interrelacions espacials entre les regions espanyoles. “Els resultats suggereixen que l'augment de l'atur condueix a l'increment del treball per compte propi, indicant cert caràcter de ‘ocupació refugie’. No obstant això, l'autoocupació i l'emprenedoria no es poden interpretar com a anàlegs”, destaca.   Veure més.. en Publico.es

Ayudas subvenciones Creama Empleo Autoempleo fomento economia

Per què donar-me d'alta com a autònom?

Poder tindre visibilitat, que els teus clients et vegen, que sàpien que existeixes.

 • Podràs anunciar-te, tant en les xarxes socials com en rutes comercials agrícoles.
 • Estar en associacions d'agricultors.
 • Participar en cursos de formació, per a autònoms.
 • Participar en fires, mercats d'agricultura.

Per a realitzar totes aquestes activitats, has d'estar donat d'alta, i això et permetrà ser visible per a potencials clients i així incrementar les vendes.

Poder facturar als teus clients.

Els clients com restaurants, xicotets comerços, supermercats…, volen comprar amb factura, és un resguard que han de conservar, no solament per a poder fer la seua declaració, sinó davant qualsevol inspecció de sanitat. Si els pots oferir la factura de venda, serà un motiu més per a triar-te a tu com a subministrador dels productes que necessiten.

No ser sancionat.

Realitzar activitat empresarial sense complir amb els requisits legals pot donar-nos molts disgustos. Recomanem no romandre en l'economia submergida.

Empresa emprendimiento Creama Autoempleo Marina Alta

Un exemple: Sancions per no estar d'alta com a autònom. En el cas que la Seguretat Social decidisca sancionar-te, hauràs de pagar totes les quotes pendents des que tinguen constància que vas començar a exercir l'activitat, més un recàrrec addicional del 20%.

Ayudas subvenciones Creama Empleo Autoempleo fomento economia

Estabilitat en l'ocupació, autonomia i satisfacció personal.

Com emprenedors, no dependrem d'un cap per a mantindre el nostre lloc de treball. Som nosaltres els que dirigirem l'activitat de la nostra empresa. Encara que el camí de l'emprenedor és dur, cal treballar dins de els principis de responsabilitat, perseverança, i cerca de l'excel·lència, per a obtindre l'èxit desitjat. Fer aquesta tasca correctament, ens produirà una satisfacció del treball ben fet, fruit de nostre esforç, la nostra dedicació i la nostra passió

 

socio-tesoreria-general-de-la-seguridad-social

1r. Seguretat Social.

Regular la situació laboral.

2n. Agència Tributària.

Declarar els ingressos en la Renda.

3r. Conselleria Agricultura.

REGEPA (registre general de producción agrícola).

4t. Conselleria Sanitat.

Salubritat de els productes. Traçabilidat.

Si no compleixes aquests requisits i treballes per compte propi, estaràs engrossint l' economia submergida, incidint en la menor recaptació de l'estat i en la competència deslleial que suposa, enfront d'aquells altres autònoms i pimes que sí que compleixen amb les seues obligacions legals.

socio-tesoreria-general-de-la-seguridad-social

TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.

Model TA.0521 – Sol·licitud d'alta / baixa / variació de dades en el Règim Especial d'Autònoms

- Per a començar la nostra activitat cal realitzar l'alta en la Seguretat Social com a autònom, (en Règim especial de treballadors autònoms – RETA) , amb un cost mensual mínim de 283,30€ des de l'1 de gener de 2019. Encara que pots gaudir de bonificacions per inici d'activitat: Tarifa plana de 60 euros.

Consultar bonificacions en Resum de les Bonificacions de la Seguretat Social

Com cada persona té la seua particularitat recomanem demanar cita en la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Dins de RETA es troba SETA: Sistema Especial de Treballadors Agraris.

Cuadro de Bonificación cuota de autónomo (DESDE EL  1 DE ENERO  2019):

(Si no s'ha estat d'Alta d'Autònom en els 2 anys anteriors – o 3 anys si haguera rebut ajudes).

Percebrem un descompte a la nostra quota d'autònom del:

 • – 80% (Descompte sobre la cotització mínima) durant 12 mesos= 60€ (Si l'activitat es realitza en poblacions menors de 5.000h. S'aplicarà 24 mesos 60€, però ja sense dret a més bonificació posterior, a no ser dona menor 35 anys – home menor 30 anys. ).
 • – 50% de descompte els següents 6 mesos. = +/- 142€.
 • – 30% els següents 6 mesos.= +/- 199 €.
 • – 30% els següents 6 mesos= +/- 199 €. (Per a, les dones menors de 35 anys o els homes menors de 30 anys.)

Agència Tributària.

 

Realitzar l'alta en Hisenda mitjançant el formulari d'alta censal, model 036 o model 037.

Aquest model és gratuït. A partir d'aquest alta, cal presentar totes les declaracions d'IRPF i IVA, i pagar els impostos que et corresponen, per a estar al corrent de les obligacions fiscals.

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament social

Estar inscrits en la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament social.

Has de donar-te d'alta en el REGEPA (Registre General de Producció Agrícola)

Qui estan obligats a inscriure's? Les persones físiques o jurídiques, titulars de l'explotació agrària que exercisquen la seua activitat agrícola amb superfície situada, totalment o parcialment, en el territori de la Comunitat Valenciana. No es consideraren afectats per aquesta obligació els titulars que destinen íntegrament la seua producció al consum domèstic privat.

Formulari: Tràmits administratius d'agricultura.

Presencial: Registre en l'oficina Comarcal Agrària (OCAPA) C/ Sant Eloy, 6 Pego – Tel: 966409970

Registre de la direcció Territorial d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural – Alacant.
C/ Professor Manuel Sala, 2Ver plano
03003 Alacant
Tel: 012

Internet: Amb Certificat digital en REGEPA GVA.

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments. Té com a finalitat la protecció de la salut pública i dels interessos dels consumidors i facilitar el control oficial de les empreses i establiments sotmesos a inscripció.

Qui ha d'inscriure's

Hauran d'inscriure's en el registre general sanitari els establiments de les empreses alimentàries o les pròpies empreses que reunisquen els següents requisits:

1r.- Que la seu de l'establiment, o si no existeix establiment la seu o domicili social, estiga en territori espanyol.

2n.- Que l'empresa tinga per activitat:

 • Aliments o productes alimentosos destinats al consum humà.
 • Materials i objectes destinats a estar en contacte amb aliments.
 • Coadjuvants tecnològics utilitzats per a l'elaboració dels aliments.

3r.- Que realitze alguna de les següents actuacions:

 • Producció, transformació, elaboració i/o envasat.
 • Emmagatzematge i/o distribució i/o transport.
 • Importació de productes d'altres països no pertanyents a la UE.

Si l'empresa exclusivament manipula, transforma, envasa, emmagatzema o serveix aliments per a la seua venda al consumidor final, no està obligada a inscriure's en el registre sanitari. Això sí, hauran d'inscriure's en els registres de comerços minoristes de Comunitat Valenciana.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià