Encuesta hábitos de consumo y productos alimentarios 2021

Resultados Encuesta hábitos consumo

Encuesta hábitos consumo alimentarios

ESTUDI SOBRE HÀBITS DE CONSUM I PRODUCTES ALIMENTARIS

Els resultats que s’exposen a continuació són el resultat de l’estudi sobre hàbits de consum i dels productes alimentris que el projecte de “La Xarxa Agrícola de la Marina Alta” ha dut a terme en el mes d’agost de 2021.

El projecte de La Xarxa Agrícola té com a objectiu principal la dinamització del sector agrícola i alimentari de la comarca i s’executa des de CREAMA, com a secretaria de l’Acord Comarcal per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local de la Marina Alta, en el marc dels Projectes Experimentals del programa Avalem Territori de la Generalitat Valenciana i subvencionat per LABORA.

Anteriorment en l’abril 2019 es realitzà un estudi sobre hàbits de consum i acceptació dels productes de proximitat a la Marina Alta.En aquesta ocasió s’ha fet major enfasi en la situació sanitària i en les conseqüències (laborals, econòmiques, socials, …) que ens ha vingut sobrevingudes en aquests darrers mesos i en la actual percepció per part dels consumidors del producte agrícola comarcal.

Com a fitxa tècnica de la investigació dir que el qüestionari ha estat realitzat via on-line a través de xarxes socials i correu electrònic, a 339 persones residents a la comarca, entre els dies 20 i 31 d’agost de 2021. El seu àmbit territorial ha estat la Marina Alta i l’univers mostral ha englobat a la població de la comarca major de 16 anys. El nivell de confiança ha estat del 95 % amb un marge d’error del 5,3%.

Resultats de l'enquesta sobre hàbits de consum alimentaris.

Una vegada dut a terme l’anàlisi de les dades recollides en els formularis de l’enquesta i realitzats els càlculs estadístics pertinents, s’hi extrauen una sèrie de conclusions que es detallen a continuació.

Els resultats de l’enquesta estan recolzats en el fet que la gran majoria de les persones enquestades són les encarregades de fer la compra o hi col·laboren activament en la seua realització, arribar al 96,1% de la mostra. És a dir, els resultats de l’enquesta realitzada estan extrets quasi exclusivament dels encarregats/des i col·laboradors/es freqüents de fer la compra de casa.

A l’hora d’acudir a establiments per adquirir fruites i verdures, els residents a la comarca, prioritzen la compra d’aquests productes al supermercat, tenda especialitzada (fruiteria i verdureria), i mercat local -39,8%, 27,4% i 21,1%, respectivament-. Cal destacar respecte a l’anterior estudi del 2019, el creixement del percentatge de persones que compren directament les fruites i verdures a l’agricultor/a, d’un 4,9% abans de la Covid-19 a un 8,2% actualment, resultat que denota un canvi de conscienciació social cap al consum de proximitat.

Aquesta idea cobra força si analitzem els motius més determinants a l’hora de triar un establiment. Després de l’etapa de crisi sanitària,aspectes com sensibilització cap al comerç local (14,8% enfront de 10,8%) o qualitat dels productes (20,6% enfront de 16,9%) adquireixen més importància per al consumidor en detriment d’aspectes com preus més baixos (6,8% enfront de 7,4%) o serveis que presta l’establiment (14,0% front 17,1%).

Per als consumidors/es de la Marina Alta és important la procedència dels productes agrícoles

tal com demostren els resultats, 6 de cada 10 enquestats afirma fixar-se “sempre” o “quasi sempre” en la procedència dels productes agrícoles. Si també tenim en compte a aquells que es fixen “de vegades”, el percentatge es situa en quasi 9 de cada 10 consumidors. Aleshores, podem constatar que per als residents de La Marina Alta els importa d’on venen les fruites i verdures que compren.

Resultados Encuesta hábitos consumo
Encuesta hábitos consumo alimentarios

La qualitat i la proximitat són els aspectes prioritaris per als enquestats.

Seguint amb els aspectes que són importants per al consumidor respecte als productes agroalimentaris, la qualitat i que siguen de proximitat es mostren com aspectes prioritaris a l’hora de comprar-los, amb una puntuació de 9,32 i 8,45 sobre 10, respectivament. Els segueix el preu (7,49) i, per últim, que disposen de certificat ecològic (5,62). Per tant, existeix una relació directa entre les variables qualitat i proximitat i la predisposició del consumidor a adquirir aquest tipus de productes agroalimentaris,també resulta significatiu que la qualitat i la proximitat, siga un paràmetre que el consumidor considera més important que la certificació ecològica.

7 de cada 10 persones enquestades afirmen que hi ha poca presència de productes agrícoles locals en els establiments

Si ens fixem en el consum de productes agrícoles produïts a la comarca,observem com un 57,8% dels enquestats afirmen comprar-ne sempre o quasi sempre.Aquest percentatge està directament relacionat amb la percepció de la poca varietat existent de productes agrícoles produïts a la comarca en els establiments locals, ja que 7 de cada 10 persones consultades així ho consideren, i la raó principal per la qual ho afirmen és que no solen trobar-se en els comerços, amb un 66,7% sobre el total de respostes. Aquestes dades podrien ser degudes perquè els comerços no compren producte local, o per altra banda, no hi ha suficient producció local per abastir la demanda dels comerços.

Tot açò fa indicar que una major presència “diferenciada” de productes agrícoles de proximitat als nostres establiments, repercutiria en un major consum d’aquests;més a més, tenint en compte, l’alta valoració que es percep dels nostres productes,ja que els enquestats els hi atorguen una valoració quasi excel·lent de 8,79 sobre 10.

Això sí, la pràctica totalitat de les persones enquestades (98,2%) afirmen que estarien disposades a comprar més productes de la Marina Alta sent el motiu principal el foment de l’economia local,amb un 90,7% de la mostra, seguit de aporten un sentiment d’identitat (49,7%), són més sostenibles amb el medi ambient (41,0%), són més saborosos (35,9%), i donen major confiança i seguretat (30,8%).

1 de cada 3 persones enquestades considera que han canviat els seus hàbits de compra degut a la crisis sanitària.

Per a finalitzar, s’ha cregut convenient fer una anàlisi específica sobre com ha influït aquesta pandèmia viscuda durant l'últim any en la seua situació personal i els seus hàbits de consum. Així, tenim que 3 de cada 4 persones enquestades de la Marina Alta afirma que no hi ha hagut canvis rellevants en la seua situació econòmica personal i/o familiar respecte abans de l’aparició de la Covid-19. Un 16,5% considera que es troba en una pitjor situació, mentre que un 4,8% perceben que ha millorat respecte a l’etapa pre Covid-19.

Independentment, dels canvis en la seua situació econòmica, més d’un terç de la mostra (35,6%) afirma que ha canviat en major o menor mesura els seus hàbits de compra,, augmentant la compra en els establiments més propers al seu domicili (un 63,0% d’aquells que han fet canvis en els seus hàbits de compra ho indiquen), mostrant major interès per comprar a productors/es de proximitat (47,1%), augmentant la compra d’aliments més saludables (40,3%), o augmentant l’interés en la compra de productes beneficiosos tant pel medi ambient com per a la salut (37,8%). Especialment significatiu és la compra a través d’internet (15.1%), ja que no resulta ser tan alta com caldria esperar.

Els principals motius esmentats per a canviar eixos hàbits de compra són per donar suport al comerç local (49,6%), per ). passar més temps a casa (44,5%), i per adquirir una alimentació més saludable (37,8%).

Una vegada més, es comprova com d’aquesta etapa de pandèmia viscuda durant l’últim any es pot treure punts positius com el canvi experimentat pels consumidors i consumidores cap a una major conscienciació sobre el producte de proximitat i el consum local a la comarca..

Encuesta hábitos consumo alimentarios

CONCLUSIONS CLAU DE L'ENQUESTA .

  1. Creix el percentatge de persones que compren directament les fruites i verdures a l’agricultor/a, denotant un canvi de conscienciació social cap al consum de proximitat.
  2. A l’hora d’escollir establiment per a realitzar la compra de productes agrícoles aspectes com la sensibilització cap al comerç local o qualitat dels productes són més importants per al consumidor que el preu o els serveis que presta l’establiment.
  3. El/La consumidor/a de La Marina Alta es fixa i li importa la procedència de les fruites i verdures que compren.
  4. Els paràmetres, qualitat i proximitat són els aspectes més importants per al consumidor, per damunt del preu i molt més que la certificació ecològica. Existeix un nexe entre “qualitat” i “productes agrícoles de la Marina Alta”.
  5. 6 de cada 10 persones enquestades afirma que acostuma a consumir productes de la comarca. Això si, es demanda una major presència “identificativa” als establiments dels productes agroalimentaris de la comarca; fet que derivaria directament en un major consum de productes produïts a La Marina Alta.
  6. La percepció de la qualitat dels productes agroalimentaris de la comarca és excel·lent -8,79 sobre 10-.
  7. Hi ha una clara voluntat per comprar productes de La Marina Alta, principalment per fomentar el comerç local.
  8. Per a 1 de cada 4 enquestats hi ha hagut canvis rellevants en la seua situació econòmica personal i/o familiar derivats de la pandèmia de la Covid-19.
  9. Més d’un terç de la mostra ha canviat, en major o menor mesura, els seus hàbits de compra en el transcurs d’aquest últim any, comprant més en establiments i productors/es locals.

Publicacions periodístiques en diaris comarcals i autonòmics.

Encuesta hábitos consumo alimentarios Encuesta hábitos consumo alimentarios

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià