Enquesta sobre hàbits de consum i acceptació dels productes agraris de la comarca

Enquesta hàbits de consum

Encuesta productos de proximidad

Introducció

L'objecte específic de l'enquesta és conèixer els hàbits de consum de les consumidores i consumidors de la comarca així com, també, sondejar el grau d'acceptació que tenen els productes de proximitat.

El qüestionari ha estat realitzat línia, a través de WhatsApp i correu electrònic, a 465 persones residents a la comarca, entre els dies 4 i 24 d'abril de 2019. L'àmbit territorial ha estat la Marina Alta i l'univers mostral ha comprès a la població de la comarca major de 16 anys. El nivell de significació de l'enquesta és del 95% amb un marge d'error del 4,5%.

Un cop dut a terme l'anàlisi de les dades recollides en els formularis de l'enquesta i realitzats els informes estadístics pertinents, s'extreuen una sèrie de conclusions que es detallen a continuació.

El 82% dels veïns de la Marina Alta troba a faltar productes agrícoles de la comarca a les botigues

Pel que fa als hàbits de consum, el 89,9% de les persones enquestades afirma que, o bé és l'encarregat / a principal de fer la compra o bé col·labora habitualment de manera activa. Aquesta elevada xifra de responents implicats amb la compra habitual li atorga una major validesa a l'enquesta.

A l'hora d'adquirir els productes alimentaris, tot i que la meitat de les consumidores i els consumidors de la comarca tenen en compte tant el «preu» com la «qualitat», l'altra meitat li atorga major pes preferencial a la «qualitat» que el factor econòmic, 1 37,8% enfront d'un 7,1%. Tendència que es ratifica, fins i tot, en grups immersos en una situació sociolaboral a priori desfavorida com el de les persones que es troben aturades

El 60,4% de les persones enquestades afirmen fixar-se «sempre» o «gairebé sempre» en la procedència dels productes agrícoles.

Encuesta hábitos de consumo

L'enquesta mostra també que el percentatge de compradors i compradores a les botigues especialitzades i mercats locals és superior quan adquireixen fruites i verdures que quan adquireixen altres productes no peribles com els llegums i els cereals. Aquesta tendència possiblement està relacionada amb la percepció, força generalitzada entre la població que els productes frescos com les fruites i verdures, tenen una major «qualitat» en els petits establiments de venda al públic que en altres establiments comercials.

Quant als motius que determinen la selecció de l'establiment on s'ha de realitzar la compra de productes alimentaris, de nou s'evidencia que la variable «millors preus» es troba entre les menys valorades i / o tingudes en compte pels compradors i compradores. Per a 4 de cada 10 persones enquestades, les variables més valorades entre les 9 propostes són: la «proximitat dels establiments», els «serveis oferts» i la «qualitat dels productes».

Un altre indicador rellevant de l'enquesta és el que fa referència a la procedència dels productes. El 60,4% de les persones enquestades afirmen fixar-se «sempre» o «gairebé sempre» amb la procedència dels productes agrícoles. Un 23,3% ho fan «de vegades». La suma d'aquests percentatges s'acosta al 87,3% per als que la variable «procedència dels productes agrícoles» és «bastant important» o «molt important». Per tant, queda reflectida la «importància» relativa que els compradors i compradores de la comarca concedeixen a la variable «origen dels productes agrícoles» en el moment de realitzar la compra.

El 82,1% considera que no hi ha prou varietat de productes locals en els diferents establiments comercials de venda al públic

Quant a l'anàlisi sobre la percepció dels «productes agrícoles de la Marina Alta» i en referència al seu «qualitat», les persones enquestades els atorguen una puntuació mitjana de 8,35 en una escala d'entre 1 i 10, on 1 equival a la qualitat més baixa i 10 a la més alta. Aquesta puntuació tan elevada deixa entreveure l'existència d'una relació directa entre les variables «qualitat» i «proximitat».

Ahora bien, a pesar de la elevada relación que las personas encuestadas otorgan a las variables «calidad» y «producto de proximidad», la mitad de ellas afirman consumir frutas y verduras producidas en la Marina Alta sólo “a veces” o “casi nunca”. En la misma línea, dos de cada tres -el 67,8%-, reconoce que el consumo de productos de la Marina Alta no está suficientemente extendido entre las consumidoras y consumidores de la comarca.

Això sí, la pràctica totalitat de les persones enquestades afirmen que els agradaria poder consumir més productes de la Marina Alta i el 82,1% considera que no hi ha prou varietat de productes locals en els diferents establiments comercials de venda al públic. En línia amb això, dues terceres parts afirmen que el principal obstacle que els impedeix adquirir més productes de proximitat és l'escassa oferta en els establiments comercials de venda al públic de la comarca. De nou per a les persones enquestades o bé els preus d'aquests productes no són més elevats que la resta o, tot i tenir un preu més elevat, això no suposaria un dels principals impediments per adquirir-los i consumir-los. D'aquestes dades s'extreu que els establiments tindrien una oportunitat de millorar i ampliar les vendes si introduïssin una major quantitat de producte local en la seva oferta.

Efectivament, la gran majoria de les persones enquestades, el 88,8%, afirmen que en el cas que els productes agrícoles de la comarca tinguessin un preu lleugerament superior als productes d'altres procedències, estarien disposades a pagar més per adquirir-los. L'11,2% restant que no estarien disposades a pagar més, o bé prioritza el preu a l'hora de realitzar la compra o bé no contemplen els productes agrícoles de la comarca com de major qualitat que la resta.

Respecte a les raons esmentades per les quals estarien disposades a comprar més productes de proximitat, la llista l'encapçala amb un 32,5% més «sensibilització amb l'economia local», seguida a força distància de la resta de motius: amb el 17% «aporten un sentiment d'identitat amb la comarca», amb el 16,3% «donen més confiança i seguretat», amb el 12,2% «són més sostenibles amb el medi ambient», i amb el 12,1% «són més saborosos ».

De manera taxativa i com a conclusió del qüestionari, una dada ineluctable, totes i cadascuna de les persones enquestades afirmen estar disposades a comprar més productes de la Marina Alta.

Encuesta hábitos de consumo

CONCLUSIONS CLAU DE L'ENQUESTA

 1. En el moment de fer la compra, els consumidors de la comarca prioritzen la «qualitat» davant el «preu».
 2. La majoria de persones enquestades compren productes no peribles, com llegums i cereals en supermercats. Pel que fa a les fruites i verdures, a més dels supermercats, les preferències es reparteixen entre botigues especialitzades i mercats locals.
 3. A l'hora de seleccionar l'establiment de compra, les variables més valorades són la «proximitat del local», els «serveis que ofereix» i la «qualitat dels productes».
 4. En el moment de realitzar la compra, els consumidors de la comarca afirmen fixar-se sovint amb la procedència dels productes i, a més, li atorguen un grau elevat d'importància al seu origen.
 5. El 90% de les persones enquestades opina que els productes agrícoles de la Marina Alta tenen una «qualitat elevada».
 6. Existeix un nexe entre «qualitat» i «productes agrícoles de la Marina Alta».
 7. La meitat de les persones enquestades afirma que sol consumir productes de la comarca, ara bé, més de dos terços opinen que el seu consum no està prou estès.
 8. La pràctica totalitat de persones enquestades declara que li agradaria poder consumir més productes de la Marina Alta i més del 80% considera que no hi ha prou oferta d'aquests productes en els diferents establiments comercials.
 9. En el cas que els productes agrícoles de la comarca fossin una mica més cars que els d'altres procedències, la gran majoria de les persones enquestades estarien disposades a pagar més per adquirir-los.
 10. La raó de major importància per la qual comprarien més productes de la Marina Alta és la «sensibilització amb l'economia local».
 11. Totes i cadascuna de les persones enquestades afirmen estar disposades a comprar més productes de la Marina Alta.
 12. De les dades recollides s'extreu que si els establiments comercials introduïssin una major oferta de productes locals, podrien incrementar les seves vendes.

Visita la web del Creama: creama.org

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià