Informació sobre els Bancs de Terres de la Marina Alta.

Mapa información Banco tierras Marina Alta Agricultura

Mapa d'informació sobre els Bancs de terra existents en els municipis de la Marina Alta.

En el mapa d'informació sobre els Bancs de terres de la Marina Alta podrà trobar informació rellevant sobre els Bancs de Terres pertanyents als diferents municipis de la Marina alta. Seleccionant en cada població del mapa, podràs descarregar-te informació sobre les normatives i ordenances concretes que regulen cada Banc de Terres. Són gestionats pels ajuntaments, i mitjançant la nostra web li facilitem les dades de contacte per a poder realitzar les gestions que desitge.

[mapsvg id=”4625″]

Què és el Banc de terres de la Marina Alta?

El Banc de Terres Agrícoles de la Marina Alta és una agrupació d'informació dels Bancs de terres de les poblacions de la nostra comarca. Fent la sol·licitud de registre als ajuntaments, es podrà, tant incloure com trobar parcel·les aptes per a l'explotació agrícola. Aquest registre administratiu pretén facilitar la connexió entre l'oferta i la demanda de parcel·les cultivades o cultivables. Una vegada presentada la sol·licitud a l'ajuntament, es posarà en contacte als propietaris de parcel·les abandonades amb les persones o entitats que estiguen disposades a explotar-les.

Objectiu del mapa d'informació sobre el Banc de Terres de la Marina Alta.

L'objectiu principal amb la posada en marxa del Banc de Terres de la Marina Alta, és donar-li solució a la problemàtica de les parcel·les abandonades. Amb aquest mapa, es pretén exposar la informació sobre cada banc de terres de la nostra comarca, i així potenciar la iniciativa a particulars o als agricultors que vulguen treballar-la. Hi ha nombrosos avantatges per a posar en marxa el Banc de Terres de la Marina Alta:

 • Incrementant el terreny cultivat, podrem aconseguir recuperar el nostre paisatge, s'augmentarà així la riquesa del nostre territori, minimitzant la seua degradació. Evitant així la proliferació de plagues, l'erosió del sòl, disminuint el risc d'incendis i també reduir els problemes mediambientals.
 • Contribuir al relleu generacional, que com s'ha posat de manifest, és tan necessari hui dia, i així aconseguir que la tradició de les pràctiques agrícoles no es perda.
 • Un acord basat en la confiança i col·laboració, totalment voluntari.
 • El contracte és individual, i prorrogable, consensuat amb totes dues parts, perquè siga avantatjós tant a qui cedeix les terres com a qui les vulga treballar.
Banco Tierras emprendimiento Creama Autoempleo Marina Alta
Banco Tierras emprendimiento Creama Autoempleo Marina Alta

Tinc terres que no treballe.

Si és propietari d'una parcel·la, i no treballa les seues terres, pot cedir-les o llogar-les, i així obtindre uns beneficis d'aquesta relació contractual:

 

 • Inscriure's en el banc de terres és voluntari i gratuït.
 • Podrà obtindre un rendiment, (tant econòmic, com en productes segons l'acord), que li pot permetre mantindre la seua parcel·la productiva, i costejar econòmicament el manteniment anual.
 • Evitarà l'abandó de la seua parcel·la
 • Cada propietari podrà adaptar el contracte a les seues necessitats, podent utilitzar uns models de contracte facilitem en la nostra web. Podran retirar la parcel·la del registre de banc de terres quan el precisen, però si s'haguera realitzat una relació contractual, hauran de respectar els temps establits en aquest contracte.
 • El servei del Banc de Terres és gratuït, des de cada ajuntament de la nostra comarca es posen en contacte a productors i propietaris i se'ls assessorarà del procediment a seguir en cada situació particular.
 • En qualsevol cas, l'acord inclou uns drets i unes obligacions per totes dues parts que s'han de mantindre durant tot el contracte, com són la no alteració de les característiques del terreny, com a murs, arbratge, bogues, etc.

Document complementari per a adjuntar a la instància de sol·licitud a l'ajuntament de la seua població.

 • Inscriu les teues finques en el Banc de Terres de la Marina Alta

Vull llogar terres per a cultivar-les.

Si és vosté agricultor i necessita terres per a poder produir, podrà emplenar una sol·licitud d'arrendament de terres. La sol·licitud s'ha de realitzar a l'ajuntament on es desitge treballar les terres. En el nostre mapa d'informació de Banc de Terres, podrà obtindre dades de contacte del responsable de la seua gestió segons població. Haurà de fer una instància de sol·licitud d'informació. Nosaltres li facilitem un document per a poder plasmar les seues necessitats, especificar les característiques que necessita, ubicació, extensió, qualitat, cultiu…, i adjuntar-ho a la instància que ha de presentar. Des de l'ajuntament, li facilitaran les dades dels propietaris de les finques que més s'adeqüen a les seues necessitats.

Document complementari per a adjuntar a la instància de sol·licitud a l'ajuntament.

 • Sol·licita informació de Parcel·les disponibles per a cultivar-les a la Marina Alta.
Ruben Chesa Banco tierras Marina Alta

El Contracte

El contracte és el resultat de la comunicació entre el propietari i el productor, que quan s'arriba a l'acord amb totes les necessitats de totes dues parts, es formalitza per escrit. També es pot realitzar un acord verbal, que té tota la validesa legal igual que un contracte per escrit. Encara que aquest tipus d'acords verbals, resulta més complicat demostrar el contingut en cas de desacords posteriors. És per això que recomanem plasmar l'acord per escrit.

Mitjançant aquesta web, els proporcionem uns models de contracte, que poden utilitzar, si els sembla convenient, per a formalitzar l'acord. Aquests models els poden modificar i completar segons les seues necessitats particulars. No obstant això, no han de substituir les recomanacions dels seus propis assessors.

Creama no assumeix cap responsabilitat sobre l'ús que facen d'aquests, ni mitjançarà en les relacions o discrepàncies que sorgisquen entre les parts, com a conseqüència de l'ús dels models facilitats.

Ayuda costes fijos autonomos RETA

Trie el tipus de contracte segons les sues necessitats...

de Cessió de terres:

No professional d'agricultura.
Duració acordada per les parts.
(pactar preavís).
El propietari paga els impostos de la finca
Finalitat no comercial.
El productor pot tindre una restricció horària d'accés a l'hort, (en dies/ hores).

de Lloguer rústic:

Agricultor/ productor.
Duració mínima 5 anys.
Preavís, 1 any abans de fi de contracte.
(pactar preavís).
El propietari paga els impostos de la finca
El productor paga un lloguer.

de Parceria :

Agricultor/ productor.
Duració acordada per les parts.
(preavís 60 dies, respectar cicle cultiu).
El propietari paga els impostos de la finca.
Tant el cedent com el parcer col·laboren cadascun amb un percentatge (%) de les despeses de produir, que després aqueix és el percentatge que reben de la collita.

La cessió d'ús de terreny

Per a ús no comercial, el propietari cedeix l'ús al productor, per temps acordat entre les parts, a canvi d'una part de la producció. El propietari continua tenint dret d'accés a la seua finca, ha de pagar les despeses i tributs de la finca, i pot limitar l'horari d'accés al productor. El productor destinarà la producció a autoconsum, i ha de retornar la finca en les mateixes condicions que les va rebre.

El contracte d'arrendament rústic

L'arrendador lloga a l'arrendatari una o diverses finques per al seu aprofitament agrícola, ramader o forestal per un temps determinat i a canvi del pagament d'una renda. S'ha d'identificar clarament la finca rústica, l'import a pagar, la duració del contracte (no pot ser inferior a 5 anys), l'estat del terreny ja que s'ha de retornar en les mateixes condicions, l'ús que ha tingut amb anterioritat, el temps de preavís per al seu cessament. Els drets, obligacions i responsabilitats per a totes dues parts del contracte. Tot regulat per la llei 49/2003 de 26 de novembre.

El contracte de parceria:

El titular de la finca, cedeix el seu ús i gaudi temporalment al parcer, repartint-se amb ell els productes en proporció amb les seues aportacions, i aportant tots dos els diners necessaris per a l'explotació, en el percentatge (%) que es pacte. La mà d'obra la inverteix el parcer exclusivament. La duració en el contracte de parceria és la pactada lliurement per les parts. S'identificarà la finca, la duració, així com es regularà els drets, obligacions i responsabilitats, per a cada part. Així com l'estat actual de la finca, i l'obligació de devolució en el mateix estat que es va rebre. Regit per la mateixa llei 49/2003 de 26 de novembre.

Banco Tierras Marina Alta agricultor cultivar producir

Preguntes freqüents sobre el Banc de Terres de la Marina Alta.

 • L'ús del servei del Banc de terres Marina Alta no té cap cost.
 • La cessió o lloguer de terres no té cost, el propietari no té cap cost per cedir o llogar les seues terres.
 • El productor que necessite terres per a treballar-les si que tindrà un cost, que es fixarà segons l'acord entre les parts. És un acord entre propietari i productor, que segons el model de contracte triat, pot ser en diners o en productes recol·lectats.

La funció és posar en contacte a propietaris i productors, i assessorar-los, de forma gratuïta, i sense mediar en les condicions especifiques del contracte.

Sí, es pot canviar de titularitat, mentre es mantinga el contracte amb tots els acords

El terreny s'ha de retornar en les mateixes condicions en les quals estava al començament de l'acord, sense canvis estructurals, ni canvi de murs, ni tala d'arbres… Els canvis que es vulguen realitzar, en tot cas, han de ser autoritzats pel propietari del terreny.

El temps s'acorda per totes dues parts segons les seues necessitats, (tenint en compte, que depenent del contracte triat, hi ha uns temps mínims). Existeix la possibilitat de pròrroga, tantes vegades com es requerisca. I també cancel·lar-se quan es desitge, tenint en compte per a això les especificacions del temps ja establit en l'acord.

Per a entrar a formar part del banc de terra, ha de registrar-se mitjançant instància, en el banc de terres de la seua localitat. Per a conéixer la forma de registre especifica de cada població, pot consultar en el nostre mapa d'informació sobre Banc de Terres. En realitzar la instància a l'ajuntament, ha d'indicar les seues necessitats i característiques particulars. Nosaltres li facilitem un document on podrà plasmar les característiques de cada parcel·la, ubicació, extensió, tipus de terra. També podrà especificar les preferències de tipus de contracte que desitja. En la instància a l'ajuntament podrà adjuntar aquest document que li facilitem si li resulta més útil.

Emplenar el document per a especificar les característiques de la propietat, que es pot adjuntar a la instància de l'ajuntament.

Per a poder adquirir un terreny del banc de terra de la seua localitat, ha de sol·licitar-lo mitjançant instància a l'ajuntament. Per a conéixer la forma de registre especifica de cada població, pot consultar en el nostre mapa d'informació. En realitzar la instància a l'ajuntament, ha d'indicar les necessitats i característiques que desitge sol·licitar.

Nosaltres li facilitem un document on podrà plasmar aquestes característiques d'ubicació, extensió, tipus de terra. També podrà especificar el tipus de contracte que s'adequa a les seues necessitats. En la instància a l'ajuntament podrà adjuntar aquest document que li facilitem si li resulta més útil.

Emplenar el document per a especificar el que desitja sol·licitar i així adjuntar-ho a la instància de l'ajuntament.

Es pot redactar un propi, que ho prepare un assessor o també es pot usar el contracte tipus que facilitem des de la nostra web. En estiga últim cas, trobarà un resum amb les especificacions i temps concrets de cada contracte. Aquests es poden descarregar des del nostre enllaç de forma totalment gratuïta, i es pot modificar per a adaptar-lo a les seues necessitats.

Podrà sol·licitar informació de les parcel·les disponibles que es troben en cada població. Per a això, haurà de fer una sol·licitud, via instància a l'ajuntament requerit, es posaran en contacte amb vosté per a facilitar-li les dades de les parcel·les que més s'ajusten a les seues necessitats.

El contacte de cada població el trobarà en el mapa d'informació dels Bancs de terres de la Marina Alta.

Per a donar-se de baixa, ho pot sol·licitar per escrit via instància a l'ajuntament. En el cas que el terreny es trobe arrendat, haurà de respectar els mesos d'espera necessaris per al cessament de contracte que s'han establit en el propi contracte. Aquesta duració s'ha de fixar necessàriament quan es formalitze el contracte, i sempre establir un temps mínim de duració que garantisca la recollida de collita.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià