Sol·licitud d'ajudes per a les comunitats de regants relacionat amb el foment de la utilització racional de l'aigua.

TECG – Sol·licitud d'ajudes per a les comunitats de regants i altres entitats de reg en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua.

 

Objecte del tràmit

Millorar els sistemes de regadiu de les entitats de reg de la Comunitat Valenciana, de manera que s'optimitzen l'ús i la gestió tant dels recursos hídrics disponibles, com a energètics, al mateix temps que es promou la diversitat de cultius i l'agricultura ecològica.

Seran obres subvencionables totes aquelles que contribuïsquen a l'optimització de l'ús i gestió dels recursos hídrics, mitjançant la implantació del reg localitzat, increment de la capacitat d'embassament, estalvi d'aigua, augment de l'eficiència en la seua utilització i millora de la rendibilitat de les explotacions agràries.

 

Interesats/Sol·licitants

Comunitats de regants i altres entitats de reg sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

 

QUANTIA

A fi d'augmentar el nombre d'entitats de reg beneficiàries, s'estableix una quantitat màxima d'ajuda per peticionari. Aquesta quantitat queda fixada en el 50% de l'import global màxim de la corresponent convocatòria. L'excés d'inversió que poguera donar-se en alguna operació projectada serà finançat íntegrament per la pròpia entitat de reg.

La subvenció a concedir serà del 50% de la inversió màxima auxiliable, fixada per referència al pressupost del projecte tècnic, aportat per l'entitat, després del tràmit de supervisió de projectes, o als mòduls – tipus aplicables.

 

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, a comptar des de l'endemà al de publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8545, de 10/5/2019.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià