Sol·licitud d'ajuda a la instal·lació de joves agricultors PDR-CV 2014-2020

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

TECG – Sol·licitud d'ajuda a la instal·lació de joves agricultors (PDR-CV 2014-2020)

Objecte del tràmit

L'objectiu d'aquestes ajudes és, d'una banda, facilitar als joves agricultors la seua instal·lació en explotacions agràries viables, sostenibles i competitives; i d'altra banda, el rejoveniment i la millora del nivell de formació dels titulars de les explotacions.

Aquest objectiu es materialitza mitjançant la concessió d'una ajuda per a donar suport a la primera instal·lació en explotacions que aconseguisquen la qualificació de prioritària i que els beneficiaris de l'ajuda arriben a complir amb els requisits per a ser considerats agricultors actius i professionals.

La mesura es dirigeix als joves agricultors a fi que puguen instal·lar-se com a agricultors professionals mitjançant titularitat exclusiva, compartida o en règim de cotitularitat d'una explotació agrària que arribe a poder ser qualificada com a prioritària.

Així mateix, es pot accedir a l'ajuda a través de la integració com a soci en una entitat associativa amb personalitat jurídica, preexistent o de nova constitució, que siga titular d'una explotació agrària que arribe a poder ser qualificada com a prioritària i en la qual el control de l'explotació recaiga en el beneficiari de l'ajuda. En aquest cas, l'activitat fonamental de la societat ha de ser l'agrària i ha de complir amb els requisits per a ser qualificada com a microempresa o petita empresa segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió.

Per a garantir la viabilitat de l'explotació, els joves han de presentar un pla empresarial que ha de començar a aplicar-se abans dels nou mesos següents a la concessió de l'ajuda, i permetre que abans dels díhuit mesos següents a la data de la instal·lació el jove agricultor complisca els requisits establits per a poder ser considerat com a agricultor actiu i disposar d'un nivell de capacitació suficient.

En general, aquest pla empresarial ha de finalitzar com a màxim 18 mesos després de la data de la instal·lació i després de la seua execució ha de permetre que el jove complisca els requisits per a ser considerat agricultor professional i que l'explotació puga ser qualificada com a prioritària. No obstant això, en funció de les característiques de l'explotació i, en particular, de la data d'entrada en producció de les inversions a realitzar, pot acceptar-se un període addicional de fins a 18 mesos per a la finalització del pla empresarial. Aquesta ampliació no eximeix de l'obligació de complir amb el requisit de ser agricultor actiu i tindre la capacitació suficient abans dels 18 mesos següents a la data de la instal·lació.

Termini de presentació:

Hasta el 26 de Abril de 2019.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià