Concessió de subvencions a entitats associatives representatives del sector agrari i alimentari pel desenvolupament d'activitats …

Extracte de l'Ordre de 20 de març de 2019, per la qual es convoca per a l'any 2019 la concessió de subvencions a entitats associatives representatives del sector agrari i alimentari pel desenvolupament d'activitats de col·laboració i representació davant l'Administració General de l'Estat i la Unió Europea, així com per a la realització d'Activitats Específiques d'espacial interés per al sector agroalimentari espanyol.

  • Publicat a:«BOE» núm. 72, de 25 de març de 2019, pàgines 16127 a 16127 (1 pàg.)
  • Secció: V. Anuncis – B. Altres anuncis oficials
  • Departament: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
  • Referència:BOE-B-2019-12912

TEXT

BDNS(Identif.):445067

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions: Es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer.- Convocatòria

Es convoca per a l'exercici 2019, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions dirigides a les entitats associatives del sector agroalimentari. Aquestes subvencions es destinaran únicament a les actuacions realitzades entre 01/01/2019 i el termini establit per a la justificació d'aquestes.

Segon.- Beneficiar-vos

Podran ser beneficiaris de les ajudes les organitzacions i entitats previstes en l'article 2.1 de l'Ordre de bases reguladores d'aquestes ajudes.

Tercer.- Sol·licituds i Termini de presentació

Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por lo tanto, en el Registro Electrónico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se presentarán a través de su sede electrónica (https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se). Asi pues, según los artículos 14 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quart.- Finançament de les ajudes

El finançament de les subvencions previstes en aquesta ordre s'efectuarà amb càrrec als conceptes pressupostaris, la quantia total dels quals màxima serà d'un milió set-cents trenta-un mil nou-cents trenta-huit euros amb cinquanta-nou cèntims i set-cents trenta-tres mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb quaranta-sis cèntims, respectivament, (1.731.938,59 i 733.545,46 €).

Cinqué.- Criteri d'adjudicació.

La distribución de los fondos y sus cuantías se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden de bases.

Madrid, 20 de marzo de 2019.- El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, P.D (Orden APA/21/2019, de 10 de enero), la Subsecretaria, María Dolores Ocaña Madrid.

caValencià