Ajuda a la primera instal·lació de joves agricultors

Ajuda de joves agricultors

Ajuda de joves agricultors.

L’objectiu d’aquestes ajudes és, d’una banda, facilitar als joves agricultors la seua instal·lació com a titulars d’explotacions agràries viables, sostenibles i competitives; i d’altra banda, el rejoveniment i la millora del nivell de formació dels titulars de les explotacions.

Poden sol·licitar l’ajuda a la primera instal·lació els joves que es vulguen incorporar a l’activitat agrària o, si és el cas, que hagen iniciat el procés per a la seua instal·lació en els vint-i-quatre mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d’ajuda.

Requeriments:

Es distingeix entre:
– Els requisits que han de complir els BENEFICIARIS de l’ajuda es recullen en l’art. 3 de l’Ordre 7/2015.
– Els requisits que han de complir els SOL·LICITANTS de l’ajuda per a accedir al primer PAGAMENT de l’ajuda es recullen en l’art. 6 de l’Ordre 7/2015.
– Els requisits que han de complir-se per a accedir al primer PAGAMENT de l’ajuda es recullen en l’art. 12 de l’Ordre 7/2015.
– Els requisits que s’han de complir per a accedir al primer PAGAMENT FINAL de l’ajuda es recullen en l’art. 13 de l’Ordre 7/2015.

Article 3: Requisits dels Beneficiaris:

1. Edat entre 18 anys i 40 anys, inclusivament, en el moment de presentar la sol·licitud.
2. Presentar un pla empresarial, que incloga el contingut mínim que s’especifica en l’art. 2.7 de l’Ordre 7/2015.
3. Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes i, en cas que no figure en el Registre de tercers de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, s’ha d’aportar el corresponent document de domiciliació bancària de l’organisme pagador, Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
4. Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
5. No estar incurs en cap dels supòsits que preveu el punt 2 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
6. Haver iniciat el procés d’instal·lació en l’explotació agrària.
7. Estar donat d’alta en Hisenda i Seguretat Social en el règim que li corresponga.
8. Ser titular d’una explotació en règim de propietat o arrendament.
9. Utilitzar un servei d’assessorament reconegut per l’Administració.

Article 6: Requisits dels Sol·licitants:

a) Edat entre 18 anys i 40 anys, inclusivament.
b) Presentar un Pla Empresarial que incloga actuacions o inversions a realitzar en l’explotació l’execució del qual no haja finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud i, per tant, incloga actuacions a desenvolupar després de la concessió de l’ajuda.
c) Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes
d) Justificar estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
e) No estar incurs en cap dels supòsits previstos en el punt 2 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
f) Haver iniciat el procés d’instal·lació en l’explotació agrària, segons s’estableix en l’apartat 6 de l’article 3, en un termini màxim de 24 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d’ajuda

Pla empresarial:

És el document que ha de presentar el jove que sol·licita ajuda econòmica per a la seua instal·lació i en el qual es descriuen els objectius, fases i el desenvolupament de les activitats agrícoles de nova explotació. El pla empresarial ha de contindre, com a mínim:
a) Situació inicial de l’explotació. Descripció detallada de l’explotació en què es pretén realitzar l’activitat agrària

Termini de presentació:

El termini de presentació de sol·licituds d’ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors és de 2 mesos a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

 

més informació en: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=571

enllaç amb la ORDRE 7/2015, d’1 de desembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria d’instal·lació de joves agricultors

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament de l’ajuda de joves agricultors:

La persona beneficiària està obligada a sol·licitar el pagament de les ajudes concedides, acompanyat de la documentació pertinent que permeta acreditar el compliment dels requisits per al cobrament de les ajudes.

L’ajuda a la primera instal·lació d’agricultors joves consisteix en una prima la quantia bàsica de la qual s’estableix en 20.000 euros, que es pot incrementar en els imports següents:

a) 5.000 euros quan el jove agricultor s’instal·la com a membre d’una entitat associativa, que no siga unipersonal, amb personalitat jurídica que siga titular d’una explotació agrària que aconseguisca la qualificació d’explotació prioritària després de l’execució del pla empresarial. Les sol·licituds que es puguen acollir a aquest increment de l’import base no es poden acollir als apartats b i c.

b) 10.000 euros quan en la sol·licitud d’ajuda es preveja la utilització de més de 2 UTA i fins a 3 UTA després de la implementació del pla empresarial.

c) 15.000 euros quan en la sol·licitud d’ajuda es preveja la utilització de més de 3 UTA després de la implementació del pla empresarial.

d) 10.000 euros per a les sol·licituds que prevegen la instal·lació en una explotació mixta amb almenys 0,5 UTA en el conjunt d’orientacions agrícoles i 0,5 en el conjunt d’orientacions ramaderes. Aquest tipus d’explotacions mixtes poden contribuir a millorar la viabilitat de l’explotació en diversificar la producció, però tenen uns costos d’instal·lació més elevats com a conseqüència de les diverses necessitats de cada orientació que escau compensar.

Més informació de les quanties:

e) 5.000 euros si l’explotació es troba ubicada majoritàriament en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, segons el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 o en zones incloses en la Xarxa Natura 2000.

f) 15.000 euros si l’explotació es troba ubicada majoritàriament a zones de muntanya, segons el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. L’aplicació d’aquest apartat exclou l’aplicació de l’anterior.

g) 5.000 euros si la sol·licitud preveu que l’explotació dispose d’instal·lacions per al condicionament i/o transformació d’almenys el 25% de la producció obtinguda en l’explotació.

h) 5.000 euros si el pla empresarial contempla la recuperació de terres en estat d’abandonament, que suposen almenys l’equivalent a 0,3 UTA. El compliment d’aquesta condició s’ha de verificar per mitjà del SIGPAC o mitjançant un informe dels servicis tècnics de l’Administració. Aquest increment compensa el cost addicional que suposa la instal·lació en una explotació en què part de les superfícies que no es troben en producció i, per tant, requerixen inversions addicionals per a la recuperació agronòmica de les terres.

En tot cas, l’import total de l’ajuda pot arribar com a màxim als 70.000 euros.

El pagament de l’ajuda s’efectuarà en dos trams. El primer suposarà el 70% del total de l’ajuda, i s’abonarà quan el jove acredite la seua instal·lació efectiva. El segon pagament corresponent al 30% del total de l’ajuda està supeditat al fet que l’explotació assolisca la qualificació d’explotació prioritària després de l’execució del pla empresarial.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
es_ESCastellano