Fertilidad del suelo y biodiversidad

Fertilidad del suelo y biodiversidad

agricultura actual producción calidad

Fertilidad del suelo y biodiversidad

L'agricultura actual hauria d'estar orientada a la producció d'aliments de qualitat d'acord amb una adequada utilització dels recursos naturals i la preservació de l'entorn. En aquest sentit, la fertilitat del terra, com a aspectes fonamentals en la producció agrícola juga un paper molt important. Els productes utilitzats, tant en la millor de les característiques del terra com en la nutrició vegetal, han de complementar dos requisits essencials: d'una banda, proporcionar l'òptima eficàcia agronòmica i, per altra, evitar efectes nocius, tant per a la salut de les persones i animals com per al medi ambient en general.

En aquesta secció trobaràs un enllaç a la web oficial del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, on podràs buscar informació relativa als fertilitzants que es comercialitzen a les botigues especialitzades. Seguidament disposes d'informació teòrica sobre la importància de mantenir viu el sòl agrícola i la importància de realitzar un bon abonat.

CONSULTA DE PRODUCTES FERTILIZANTS

Pots fer la cerca segons codi deL fertilitzant, nom comercial, fabricant o el tipus de producte. Amb aquesta recerca obtindràs la procedència de les matèries primeres en el procés de fabricació deL fertilitzant, el seu contingut en nutrients, en metalls pesats i en microorganismes, i si es disposa del producte en estat líquid o sòlid.

 Enllaç a la web oficial del Ministeri d'Agricultura: ⇒ mapa.gob.es/consultafertilizantes

FAO

EL SÒL AGRÍCOLA

Fertilidad del suelo y biodiversidad
FAO

Una de les principals aportacions de l'agricultura actual és la visió del terra com un ecosistema, aquesta visió més global, amb un major coneixement de les interaccions bioquímiques del sòl permeten el disseny d'una producció agrària més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Como ecosistema que es, está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua y como tal los ciclos de materia y energía están presentes en las cadenas alimentarias produciendo un sinfín de intercambios de sustancias y nutrientes.

Considerado un recurso no renovable, ya que su pérdida y degradación no es recuperable en el transcurso de una vida humana (se suele estimar que la pérdida de 3 mm de suelo destruye el trabajo de un milenio).

BIOLOGIA DEL SÒL

La comunitat d'éssers vius que habiten a terra és una de les més completes i complexes del planeta, el sòl té una gran biodiversitat, els microorganismes (per exemple, bacteris i fongs), la microfauna (per exemple, protozous i nematodes), la mesofauna (per exemple, àcars i Zygentoma) i la macrofauna (per exemple, cucs i formigues), que juntament amb les arrels de les plantes formen complexes interaccions mutualistes.

Els organismes de terra aporten un seguit de serveis fonamentals per a la sostenibilitat de tots els ecosistemes:

• Són el principal agent del cicle dels nutrients.
• Dinamitzen la matèria orgànica de terra.
• Retenen carboni.
• Regulen l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
• Modifiquen l'estructura material del terra i els règims de l'aigua.
• Faciliten la quantitat i eficàcia en l'adquisició de nutrients per a la vegetació.
• Milloren la salut de les plantes.

Aquests serveis no només són decisius per al funcionament dels ecosistemes naturals, sinó que constitueixen un important recurs per a la gestió sostenible dels sistemes agrícoles.

Fertilidad del suelo y biodiversidad
FAO

Fertilidad del suelo y biodiversidad – APORTACIÓ DE MATÈRIA ORGÀNICA AL TERRA AGRÍCOLA

COMPOST

Compostar es una técnica que ha sido utilizada tradicionalmente por los agricultores y que da como resultado final una sustancia orgánica conocida como compost.
Avui dia es coneixen els components biològics i les fases de la degradació de la matèria orgànica. S'obté un producte higienitzat, beneficiós per a les plantes, fruit d'un procés controlat que realitzen els microorganismes sobre residus de característiques variables, és una oxidació que necessita oxigen i per tant en la que es genera calor i es destrueixen les fitotoxines.

Factores que intervienen en cualquier proceso biológico de degradación, y los parámetros más importantes:

• Temperatura
• Humedad
• Oxigen
• Nutrients

Per a més informació pots descarregar-te el següent manual de compostatge

VERMICOMPOST

Tipus de compost resultant en compostar utilitzant cucs i microorganismes. Per a l'obtenció de vermicompost, l'espècie de llombrígol que comercialment més s'empra és Eisenia foetida conegut comunament com el cuc de terra roig californià, tot i que és originari d'Europa.
Aquesta espècie de cuc és molt hàbil en la seua alimentació, de manera que, al dia, consumeix l'aliment corresponent al seu pes. El cuc de terra obté l'aliment a partir de materials orgànics vegetals, animals o mixtes, frescos o en diferent estat de descomposició. Requereix altes concentracions de matèria orgànica per a la seua alimentació i de certes condicions ambientals com una temperatura òptima de 19-25 °C, amb humitat del 80%, pH de 6,5- 7,5 i baixa lluminositat. La supervivència del cuc depèn de la quantitat de matèria orgànica en el medi.

FEM

Mezcla de las heces de los animales con las orinas y el lecho, que ha sufrido fermentaciones más o menos avanzadas.
Cuando el estiércol está maduro es aconsejable aportarlo al suelo en otoño-invierno. Con el fin de que se pierda el mínimo posible de nutrientes, debe incorporarse en la capa superficial del suelo, entre 15-25 cm de profundidad. Utilidades principales:

• Aporta matèria orgànica en el sòl, amb els beneficis que això implica.
• És una font d'elements nutritius per a les plantes i organismes de terra.

L'efecte del fem sobre la fertilitat mineral del sòl es manifesta generalment durant 3 anys: 50% el primer any, 35% el segon i 15% el tercer. La quantitat a aportar dependrà del cultiu que es durà a terme, de la mena de sòl que tinga i de la qualitat del fem.
En l'agricultura ecològica la incorporació de fem ha de ser tal que no s'excedisca l'aportació de 170 kg de nitrogen per hectàrea de la superfície agrícola utilitzada i any. És fonamental tindre un bon control de la procedència del fem per a no incorporar amb aquest substàncies prohibides en agricultura ecològica.

ADOBS VERDS

Cultivos de vegetación de crecimiento rápido que se cortan se dejan reposar y seguidamente se entierran en el mismo lugar donde se han sembrado. Están destinados, especialmente, a mejorar las propiedades físicas del suelo y enriquecerlo de materia orgánica joven de rápida evolución; así como mantener o mejorar la actividad microbiana del suelo. No conviene enterrar la masa vegetal en fresco ni demasiado profunda, porque debe descomponerse en presencia de aire. Es preferible dejarla secar en la superficie y luego incorporarla con un trabajo superficial.
Hi ha un gran nombre d'espècies vegetals útils, de diverses famílies botàniques, encara que les tres famílies més utilitzades són:

• Lleguminoses, per la seua capacitat per fixar nitrogen. Se solen barrejar amb cereals. S'utilitzen trèvols, veça, faves, tramussos ...
• Gramínies, quasi sempre associades a les lleguminoses, permeten obtindre més biomassa: tenim el ségol, avena, ordi, etc.
• Crucíferes, que tenen un creixement molt ràpid, per tant són adequades quan es disposa de poc temps. Aporten les reserves minerals.

Otros productos para mejorar la fertilidad del suelo y la biodiversidad:

  • Algues: Les algues de procedència marina, igual que les d'aigua dolça, es poden utilitzar com a abonament orgànic sòlid (compostats), com a fertilitzant foliar o en fertirrigació.
  • Fertilitzants minerals: Es consideren correctors de problemes derivats de l'escassetat o absència de determinats elements minerals en el sòl, enfront de desequilibris nutritius o per a corregir problemes d'alcalinitat o acidesa del sòl
  • Activadors biològics: Són tots els productes rics en organismes vius o en determinats principis minerals i vegetals, així com els preparats que tinguen un efecte dinamitzador dels processos biològics del compostatge.

Para saber más sobre el compostaje, visita la página de la Universidad Miguel Hernández, están llevando a cabo un proyecto en conjunto con la Conselleria d’Agricultura, titulado “Agrocompost, agrocompostaje para el sector agrario Valenciano”, encontrarás didácticos videos explicativos sobre todos los procesos del compostaje. ⇒agrocompostage.umh.es

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià