Ajudes a la ramaderia ecològica

Ajudes a la ramaderia ecològica

ORDRE 20/2021. Bases reguladores de les ajudes a la ramaderia ecològica en pràctiques extensives a la Comunitat Valenciana.

L’objecte de les subvencions establides en aquest annex és cobrir parcialment les despeses derivades del manteniment de les explotacions dels ramaders ecològics certificats que realitzen pràctiques extensives en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en el programa de la qualitat dels aliments regulat en el Reglament (CE) 834/2007, del Consell, de 28 de juny; en el Reglament (UE) 2018/848, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig, i en el Reglament (CE) 889/2008, de la Comissió, de 5 de setembre.

Beneficiaris i obligacions:

Podran ser persones beneficiàries de l’ajuda establida en aquesta ordre, les persones físiques o jurídiques que tinguen la seua explotació ramadera inscrita en el Registre d’Operadors Titulars d’Explotacions Agropecuàries (Registre de productors), d’acord amb la normativa que regule la producció i l’etiquetatge dels productes ecològics, i del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), a la data de presentació de les sol·licituds d’ajuda en la convocatòria corresponent.

 1. Acreditar, mitjançant declaració responsable, que el beneficiari comercialitza almenys un 20 % de la seua producció com a ecològica

Quantia de les ajudes:

 1. L’import subvencionable serà de 150 euros per unitat de bestiar major (UGM) d’animal reproductor o rusc. Els índexs de conversió a unitats de bestiar major (UGM) són els següents:
  • Boví, equí: 1 UGM per animal reproductor.
  • Oví, caprí, ruscos: 0,15 UGM per animal reproductor o rusc.
 2. La quantia de l’ajuda que s’atorgue per beneficiari no podrà superar l’import de 5.000 euros anuals.

IMPORTANT: En el moment que s’òbriga el termini de presentació de les ajudes enviarem tota la informació

Tota la informació en el següent enllaç al document doc:

 https://dogv.gva.es/datos/2021/10/15/pdf/2021_10199.pdf

Ajudes a la ramaderia ecològica

Si vols conèixer la importància de tenir un sòl agrícola viu, visita la nostra pàgina següent.

Enllaç a la web d’Adobs i fertilitzants de la Xarxa Agrícola

La política en matèria de residus es basa en un conjunt de principis:

 • Promoure la correcta gestió del conjunt dels residus, disminuir la seua generació i impulsar les pràctiques més adequades per a la seua gestió.
 • Establir prioritats en les opcions de gestió des de la prevenció, reutilització, reciclatge, valorització energètica i finalment l’eliminació.
 • Que tots els agents implicats des de les administracions públiques als agents econòmics i socials, passant pels consumidors i usuaris assumisquen la seua quota de responsabilitat en relació amb els residus.
 • Disposar d’infraestructures suficients per garantir que els residus es gestionen correctament i en el possible a prop del seu lloc de generació.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
es_ESCastellano