Ajudes al sector agrari

Ajudes al sector agrari

Ajudes al sector agrari

L’objectiu d’aquestes subvencions és el de millorar la sostenibilitat, la competitivitat i la resiliència del sector agroalimentari des del punt de vista econòmic, mediambiental i social.

Inversions en els sistemes de gestió de fems en explotacions ramaderes:

 • Inversions elegibles i subvencionables marc d’actuació 1:
  •  Cobertura de basses i altres sistemes d’emmagatzematge de fem que permeten una reducció d’emissions d’amoníac superior al 80 %, respecte a la tècnica de referència, de bassa de purí descoberta i sense crosta:
   1. Cobertes rígides de formigó.
   2. Cobertes rígides de fusta.
   3. Cobertes rígides de TPO (Poliolefina termoplàstica).
   4. Cobertes flexibles de lona.
   5. Emmagatzematge en bossa de fem.
   6. Altres sistemes de coberta rígida o flexible.
  • Cobriment de basses de fem o bosses, amb recuperació de metà i combustió en torxa o en caldera en la pròpia explotació.
 • Seran inversions elegibles en el marc de l’actuació 2, les relacionades a continuació, amb caràcter limitatiu:
 1. Nitrificació-desnitrificació. Es tracta del procés mitjançant el qual part del nitrogen orgànic es transforma en amoni. L’amoni s’oxida en nitrits i nitrats per acció de bacteris nitrificants.
 2. Separació sòlid-líquid.  La separació de les fraccions líquida i sòlida, que tenen diferent contingut de matèria seca, utilitzant, p. ex., separadors de premsa de caragol, decantadors centrífugs, tamisos i filtres-premsa. Aquesta separació es pot realitzar mitjançant equips mòbils.
 3. Compostatge. S’entén per compostatge la descomposició aeròbica controlada del fem sòlid o residus vegetals, per microorganismes, que resulta en un compost prou estable per al transport, l’emmagatzematge i l’aplicació al camp. La fracció sòlida dels purins, després d’haver-se sotmés a un procés de separació sòlid-líquid, també pot compostar-se. L’oxigenació s’obté per inversió mecànica de les fileres o per ventilació forçada dels munts de fem.

Document íntegre: https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/3633&L=0

Ajudes al Programa de suport per a l’aplicació d’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrícola i ramader:

Inversions elegibles i subvencionables, els projectes que contemplen l’adquisició de llicències de programari, maquinària i equips agraris:

Equip d’agricultura de precisió:

 • Adobadores Treball variable, mapatge, comunicació
 • Maquinària per a conreu i preparació del terreny Treball variable, mapatge, comunicació
 • autocarregadores de farratge Treball variable, comunicació
 • Recol·lectores i altres equips de recol·lecció Treball variable, mapatge, comunicació
 • Empacadores Treball variable, mapatge, comunicació
 • Escampadores de fem Treball variable, mapatge, comunicació
 • Maquinària per a llenyosos (prepodadores, desfulladores, trituradores) Treball variable, mapatge, comunicació
 • Tanc distribuïdor de purí amb sistemes de localització de producte Treball variable, mapatge, comunicació
 • Carro mesclador amb anàlisi NIR de la ració Treball variable, mapatge, comunicació
 • Picadores de farratge Treball variable, mapatge, comunicació
 • Equips d’aplicació de productes fitosanitaris Treball variable, mapatge, comunicació
 • Remolcs agrícoles Treball variable, comunicació
 • Segadores Treball variable, mapatge, comunicació
 • Sembradores i plantadores Treball variable, mapatge, comunicació
 • Tractors Treball variable, mapatge, comunicació
 • Màquines portàtils Comunicació
 • Robot eixarcolador autònom i altres equips eixarcoladors Treball variable, mapatge
 • Robot per a presa de dades Treball variable, mapatge
 • Robot multipropòsit Treball variable, mapatge, comunicació
 • Manipuladores telescòpiques Treball variable, mapatge, comunicació

Components per a adaptació d’equips en ús:

 • Anàlisi i gestió de ració amb carro mesclador
 • Sensor de nutrients NIR
 • Equip autònom de mapatge per a afegir a qualsevol equip
 • Equip amb sensors de rendiment i humitat per a afegir a qualsevol equip
 • Autoguiat
 • Sistema de pesatge i dosatge
 • Dotació per a complementar treball variable
 • Kit d’adaptació ISOBUS
 • Receptors de senyal
 • Estacions fixes RTK
 • Pneumàtics Comunicació
 • Components de comunicació per a dotar de telemetria a maquinària
 • Programa de gestió de flotes Comunicació
 • Sistemes de precisió per a la gestió del bestiar (dispositius de geolocalització del bestiar, sistemes de virtual fencing, caracterització per infrarojos d’estats corporals, reducció d’antibiòtics, etc.)
 • LPWAN per a desplegament en actuacions col·lectives Connectivitat d’almenys 15 km de diàmetre
 • Sensòrica (detecció de condicions climàtiques, composició sòl, reg i humitat,
 • detecció malalties, etc.) Comunicació
 • Programari de Gestió o Analític (recomanacions de tractaments i regs, informes automatitzats, predictibilitat de producció, etc.) Comunicació

Document íntegre: https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/3626&L=0

Ajudes del Programa de suport a la transformació integral i modernització d’hivernacles:

Actuacions subvencionables: La transformació integral de l’hivernacle consistirà en la demolició d’un hivernacle preexistent i la substitució per un altre hivernacle que complisca les característiques mínimes, o modernització de l’hivernacle consistirà en la realització d’una o diverses de les inversions elegibles sobre un hivernacle preexistent.

a) Per a l’actuació 1 – Transformació integral: 160.000 EUR/hectàrea

b) Per a l’actuació 2 – Modernització: 100.000 EUR/hectàrea

Inversions elegibles

Seran inversions elegibles de tipus productiu les indicades a continuació, amb caràcter limitatiu:

Per als productors d’hortalisses o de flor tallada o de planta ornamental:

 • a) Instal·lació d’un sistema de doble porta.
 • b) Instal·lació d’un sistema de doble sostre.
 • c) La implantació d’un sistema automatitzat de ventilació zenital en tots els mòduls i lateral en tot el perímetre.
 • d) La instal·lació de pantalles tèrmiques/d’ombra que funcionen de manera automàtica segons la temperatura i la radiació.
 • e) La instal·lació de sistemes d’humidificació automàtica.
 • f) La instal·lació de nebulitzadors.
 • g) La instal·lació de destratificadors.
 • h) La instal·lació d’il·luminació.
 • i) Instal·lació de sistemes de fertilització carbònica (sistemes de recuperació de gasos en injecció de sistemes de CO2 purs).
 • j) La instal·lació d’un sistema de refrigeració cooling o fog system amb ventiladors recirculadors.
 • k) La instal·lació d’un sistema de calefacció per aigua.
 • l) La instal·lació d’un sistema automatitzat de reg per degoteig o de fertirrigació.
 • m) La instal·lació de material de coberta: plàstic rígid (policarbonat) i vidre.
 • n) La instal·lació de taules.
 • o) La instal·lació de màquines sembradores, engerradores i mescladores de substrats.

Seran inversions elegibles de tipus no productiu les indicades a continuació, amb caràcter limitatiu:

 • a) Instal·lació d’un sistema d’aprofitament d’aigües pluvials: canalització i bassa d’emmagatzematge.
 • b) El condicionament de la bassa de reg per al foment de la biodiversitat.
 • c) Creació de refugis de biodiversitat (Tanques perimetrals: 1 m d’amplària o equivalent al 4 % de la superfície de l’hivernacle).
 • d) La instal·lació d’una planta de compostatge en l’explotació dels socis o en terreny de l’entitat associativa, en el seu cas.
 • e) La instal·lació de sensors de reg.
 • f) La instal·lació de sensors d’anàlisis de nutrients.
 • g) La instal·lació de sensors de lumínics.
 • h) La instal·lació de sensors d’humitat.
 • i) La instal·lació de sensors de variables atmosfèriques.
 • j) La instal·lació d’energies renovables la fi de les quals siga cobrir les necessitats energètiques de l’explotació.
 • k) Per a cultiu en hidroponia: instal·lació de sistemes de recollida, desinfecció, emmagatzematge i recirculació de l’aigua de drenatge

Document íntegre: https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/3702&L=0

Si vols conèixer la importància de tenir un sòl agrícola viu, visita la nostra pàgina següent.

Enllaç a la web d’Adobs i fertilitzants de la Xarxa Agrícola

La política en matèria de residus es basa en un conjunt de principis:

 • Promoure la correcta gestió del conjunt dels residus, disminuir la seua generació i impulsar les pràctiques més adequades per a la seua gestió.
 • Establir prioritats en les opcions de gestió des de la prevenció, reutilització, reciclatge, valorització energètica i finalment l’eliminació.
 • Que tots els agents implicats des de les administracions públiques als agents econòmics i socials, passant pels consumidors i usuaris assumisquen la seua quota de responsabilitat en relació amb els residus.
 • Disposar d’infraestructures suficients per garantir que els residus es gestionen correctament i en el possible a prop del seu lloc de generació.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
es_ESCastellano