Ajudes «AVALEM Artesania, Comerç rural, Mercats, Emprenem comerç…»

Ajudes «AVALEM Artesania, Comerç rural, Mercats, Emprenem comerç…»

ARTESANIA a pimes per a l'exercici 2020 (CMAPY4). Artesania.

COMERÇ RURAL a la pime comercial (municipis de menys de 1000 habitants), per a l'exercici 2020 (CMRUPY). Comerç.

MERCATS, a la pime comercial ( mercats de venda no sedentària), per a l'exercici 2020 (CMSEPY). Comerç.

EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2020 (CMIAPY). Comerç

Quin és l'objectiu de la convocatòria?:

 • 1- AVALEM ARTESANIA: L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes artesanes i en els seus productes.
  Les ajudes aniran destinades a finançar la professionalització del sector i les despeses a realitzar en la promoció i comercialització dels productes realitzats per les pimes artesanes amb domicili social en la Comunitat Valenciana.
 • 2- AVALEM COMERÇ RURAL: L'objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes.
 • 3- AVALEM MERCATS: L'objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes.
 • 4- EMPRENEM COMERÇ: L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials.
  Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les despeses corrents derivades:
  – Del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat,
  – O de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja desenvolupat activitat econòmica.
  L'establiment haurà d'estar situat en la Comunitat Valenciana i, en el seu cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

Requisits

 •  Les beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir els següents requisits:
  1. Estar legalment constituïdes.
  2. No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que s'estableix en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
  3. Estar al corrent de les obligacions tributàries (enfront de la Generalitat i a la AEAT) i de Seguretat Social.
  4. No ser deutora per reintegrament de subvencions.
  5. Aquelles altres que, si escau, es determinen en el Capítol corresponent del Títol II de l'Ordre 22/2018.
 • Les beneficiàries hauran de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

Quan sol·licitar-ho?

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 10 DE GENER DE 2020 FINS Al dia 31 DE GENER DE 2020, tots dos inclusivament. (Per a l'exercici 2020 la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 8705, de 26/12/2019).

caValencià