Més ajudes de transformació i comercialització dels productes agrícoles.

Ajudes per a inversions per a la millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles.

Qui convoca l'ajuda?:

Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

Quin és l'objectiu de la convocatòria?:

Ajudes per al suport a la realització d'inversions per a millorar la comercialització i transformació dels productes agrícoles.

Podran accedir:

Persones físiques o jurídiques que operen com a empreses agroalimentàries del sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders i de l'alimentació, i, a més, reunisquen la condició de microempresa o petita i mitjana empresa (PIME). Així mateix, podran tindre la condició de persones beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes o activitats que motiven la concessió de la subvenció.

La finalidad del programa es:

  • Primer, la millora del rendiment global de l'empresa, la creació de noves empreses i la creació i/o manteniment de llocs de treball.
  • L'accés a un major valor afegit per part del sector primari, gràcies a la transformació i/o comercialització dels productes.
  • La consecució de millores en els nivells de qualitat i seguretat alimentària.
  • La diversificació de productes i l'orientació de la producció d'acord amb les tendències del mercat. Així com, millora o racionalització dels canals de comercialització.
  • La reducció dels costos de producció i aplicació de noves tecnologies per a la millora dels processos de transformació.
  • La protecció del medi ambient i l'entorn natural.
  • El manteniment i consolidació d'un teixit social viable en les zones rurals. Així reforçant la cadena de valor entre la producció de matèries primeres agrícoles i la indústria de transformació.

El projecte haurà d'iniciar-se amb posterioritat a la sol·licitud de l'ajuda.

Import total de la convocatòria: 30.000.000,00 €

Quan sol·licitar-ho?

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2019, és d'un mes a comptar des del dia de la publicació de la present resolució. Així doncs publicat: DOGV núm. 8585 de 05/07/2019.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià