Línia IVF – FEDER PRÉSTEC SUBORDINAT

Línia IVF – FEDER PRÉSTEC SUBORDINAT (projecte empresarial).

Nom del tràmit

Línia IVF – FEDER PRÉSTEC SUBORDINAT

Objecte del tràmit

Atorgar préstecs subordinats per al finançament de projectes empresarials de petites i mitjanes empreses. La seu social, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat ha de trobar-se en la Comunitat Valenciana.

Interesats/Sol·licitants

Podran ser beneficiaris del finançament bonificat projectes duts a terme en qualsevol sector d'activitat amb excepció de:

 • Fabricació d'armament i derivats
 • Jocs d'atzar i material corresponent
 • Fabricació, transformació o distribució de tabac.
 • Les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional.
 • Altres activitats l'únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària.
 • També les activitats merament financeres.
 • La pesca i aqüicultura, la producció primària dels productes agrícoles.

Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits:

 • Hauran de ser Pimes (microempreses, petites i mitjanes empreses).
 • Acreditar que compten amb algun treballador.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció, qualitat i control ambiental. També amb els drets de les persones amb discapacitat i d'igualtat entre dones i homes.
 • Les societats mercantils i les cooperatives hauran de comptar amb un volum d'actiu superior o igual a 0,25 milions d'euros. I també hauran d'acreditar que la seua xifra de negocis ha sigut superior a 100.000 euros en els tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud de finançament.
 • Comptar amb una qualificació creditícia satisfactòria (almenys B, en terminologia de l'Agència de Ràting Standard and Poors), d'acord amb el sistema intern d'anàlisi de riscos del Institut Valencià de Finances.
 • Estar en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l'execució del projecte. Al seu torn, complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable.
 • Acreditar estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat. Així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
 • No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • Tampoc trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
 • No estar en situació d'empresa en crisi entesa: D'acord amb el que s'estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d'exempció per categories.

Termini de presentació

Les sol·licituds podran presentar-se des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. També es podran presentar en la pàgina web de l'IVF. (DOGV núm. 8536 de 26/04/2019)

Es podran presentar ofertes fins que s'esgoten els recursos disponibles segons l'indicat en l'apartat Segon d'aquesta convocatòria. O també fins hui que acorde el Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Tot això, en compliment de la vigència del citat Programa Operatiu.

Per a general coneixement, l'IVF publicarà en la seua pàgina web la data en la qual es tancarà aquesta convocatòria per la circumstància expressada en el paràgraf anterior.

caValencià