Sol·licitud d'ajuda a la instal·lació de joves agricultors (PDR-CV 2014-2020)

Sol·licitud d'ajuda a la instal·lació de joves agricultors

 

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

TECG – Sol·licitud d'ajuda a la instal·lació de joves agricultors (PDR-CV 2014-2020)

Objecte del tràmit

L'objectiu d'aquesta ajuda és, d'una banda, facilitar als joves agricultors la seua instal·lació en explotacions agràries viables, sostenibles i competitives. I d'altra banda, el rejoveniment i la millora del nivell de formació dels titulars de les explotacions.

Aquest objectiu es materialitza mitjançant la concessió d'una ajuda per a donar suport a la primera instal·lació en una explotació que aconseguisca la qualificació de prioritària. També que els beneficiaris de l'ajuda arriben a complir amb els requisits per a ser considerats agricultors actius i professionals.

La mesura és per als joves agricultors s'instal·len com a agricultors professionals mitjançant titularitat exclusiva, compartida o en règim de cotitularitat d'una explotació agrària i que siga qualificada com a prioritària.

Així mateix, es pot accedir a l'ajuda a través de la integració com a soci en una entitat associativa amb personalitat jurídica. Ha d'existir o de nova constitució, que siga titular d'una explotació agrària que arribe a poder ser qualificada com a prioritària i en la qual el control de l'explotació recaiga en el beneficiari de l'ajuda. En aquest cas, l'activitat fonamental de la societat ha de ser l'agrària i ha de complir amb els requisits per a ser qualificada com a microempresa o petita empresa segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió.

Per a garantir la viabilitat de l'explotació, els joves han de presentar un pla empresarial que comence a aplicar-se abans dels nou mesos següents a la concessió de l'ajuda. Té 18 mesos des de la seua instal·lació el jove agricultor per a complir els requisits establits i així poder ser considerat com a agricultor actiu.

Termini de presentació.

Per a ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Establit mitjançant Resolució de 6 de març de 2019, per la qual es convoquen ajudes a l'empara de l'Ordre 7/2015.

El termini de presentació de sol·licituds és de 45 dies naturals a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8504 de 12/03/2019). No obstant això, per Resolució de 17 d'abril de 2019 el termini s'àmplia fins al dia 18 de maig de 2019.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià